Diplomové práce

REVITALIZACE BÝVALÉ TOVÁRNY NA SUKNA

Dominik Lalinský

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem diplomové práce je nalezení vhodného funkčního využití areálu bývalé továrny, jeho oživení a zpřístupnění veřejnosti. Práce se zaměřuje na propojení areálu s centrem města a zámeckým nádvořím a na řešení dopravní obsluhy s návazností na Říční okruh. Řešen je celý areál, demolice nevyhovujících budov a nové funkční využití stávajících objektů. Vybrané objekty jsou řešeny dispozičně. Pro využití stávajících objektů je navrženo městské muzeum se zázemím, víceúčelové sály a galerie. Areál je doplněn o novostavbu s funkcí centra volného času a kavárnou.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.