Rektor ČVUT v souvislosti s opatřeními ke snížení rizika nákazy koronavirem zrušil veškeré pracovní a studijní cesty do Číny. Podrobnosti v Příkazu rektora č. 5/2020

Ateliéry

Ateliér Kolařík

Prezentace tématu semestru a zadání jednotlivých úloh proběhne v rámci společného setkání v pondělí 10.2. 2020 v přednáškovém sále 105 – Kotěra (přibližný čas prezentace Atelieru Kolařík je ve 13:25.) Po společném setkání proběhne zápis v našem atelieru 648 (17.00–19.00). V případě volných míst bude další možnost zápisu ve čtvrtek 13.2. v 14.15 nebo na první konzultaci v pondělí 17.2.2020 ve 14.15.

Zadání našeho atelieru jsou vhodná pro všechny typy ateliérových předmětů.

Těšíme se na spolupráci, Radek, Míša.

Zájemci o studium v našem atelieru, prosíme, přineste svá portfolia na schůzku v pondělí v 17.00, nebo je můžete posílat mailem na adresu: radek.kolarik@fa.cvut.cz. Děkujeme.

A

Výztuhy Žižkova

#vyztuhyzizkov

Žižkov je čtvrtí z větší části stabilizovanou. Pro její další rozvoj se pokusíme vytvořit na základě analýzy její obraz a navrhnout vize rozvoje jejího potenciálu. V kontextu území Prahy (3).

Má, stejně jako každý zdravý organismus, řadu míst, která jsou zanícená. Naším cíle bude taková místa objevit, diagnostikovat a navrhnout vhodný způsob léčby. To v případě urbanistických zadání.

V případě návrhu stavby bude naším cílem vymezení smysluplného kontextu stavby a její site specific návrh. Příležitostí využít fascinující kontext vitálních míst je mnoho.

Budeme spolupracovat se zástupci městských částí Prahy 3 a 8, s Galerií Jaroslava Fragnera.

Práce budou vystaveny v rámci Landscape festivalu Praha 2020 v červnu letošního roku přímo na Žižkově.

Zadání je určeno pro všechny typy ateliérů.

 

B

Žižkov armatures

#zizkovarmatures

Zizkov is a neighborhood mostly stabilized. For its further development we will try to create an image based on the analysis and propose a vision of the development of its potential. In the context of the territory of Prague.

It has, like any healthy organism, a number of places that are inflamed. Our goals will be to discover, diagnose and suggest appropriate treatments. This is the case with urban assignments.

In the case of building design, our goal will be to define a meaningful context for the building and its site specific design. There are many opportunities to exploit the fascinating context of vital places.

We will cooperate with representatives of Prague 3 and 8 districts, with Jaroslav Fragner Gallery.

The works will be exhibited at the Landscape Festival Prague 2020 in June this year directly in Žižkov.

The assignment is intended for all types of studios.

C

Město a krajina

Rohanský ostrov

V rámci celoškolního projektu se zúčastníme návrhu staveb, na pozemcích vymezených 4 bloky. Na podkladě územní studie budeme mít možnost vyzkoušet potenciál, který atraktivní lokalita i podmínky pro zástavbu nabízejí.

Zadání je vhodné pro občanské stavby, stavby pro bydlení, soubory staveb, volná zadání.

D

City and Landscape

Rohan Island

As part of the school project, we will participate in the design of buildings, on plots defined by 4 blocks. Based on a territorial study, we will have the opportunity to test the potential that the attractive location and conditions for development offer.

The assignment is suitable for civil buildings, residential buildings, sets of buildings, free assignments.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková