Ateliéry

Ateliér Trevisan

Focus:

BUDOUCNOST S HISTORIÍ
DŮRAZ NA ASPEKT VEGETACE
KONCEPT Z KONTEXTU

Filosofie:
Ateliér je prostor s kreativní atmosférou, kde mají studující možnost syntetizovat, prozkoušet a
prohloubit získané znalosti a dovednosti na konkrétních příkladech.

Zadání:
Zadání jsou konkrétní i fiktivní, z celé šíře témat a měřítek krajinářské architektury, tak jak je i v
praxe krajinářské architektuře přináší. Mění se a vyvíjí stejně jako flora nebo společnost i obor
samotný.

Struktura:
Průběh práce je jasně časově a obsahově strukturován. Průzkumy v terénu a týmová práce jsou
klíčové.
Návštěvy institucí a kolegů v praxi nebo tematické výjezdy podpoří vztah k realitě praxe.
Výsledky se prezentují několikrát za semestr, spolužákům, vyučujícím, externistům a občanům.

Cíle:
Zprostředkovat uvědomění si komplexity, propojení s dalšími obory a společenskou zodpovědnost
profese
Zdůraznit úzkou vazbu s architekturou, ekologií a uměním.
Podpořit v hledání neotřelých vizí, vždy na základě jasného pochopení zadání.
Trénovat poznávání místa, jeho genezi a kontextu, možností a limitů, zadavatele a uživatelů.
Naučit definovat Jasný koncept jako jádro a vodítko celé práce.
Vědomě používat rostliny jako jeden ze základních tvůrčích prostředků
Zapojit grafiku rukou je nutnou součást vyjadřovacích schopností architekta

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Jitka Trevisan