Ateliéry

Ateliér Trevisan

A

ČESKÝ BROD: HUSOVO NÁMĚSTÍ & NÁMĚSTÍ ARNOŠTA Z PARDUBIC

LS 2024

Zadání

Společné téma semestru: vyzkoušej si reálnou soutěž

Aktuální krajinářsko architektonické soutěže ve středočeském kraji a jejich centrální veřejné prostory – náměstí a park.

Budeme pracovat podle reálných zadání a soutěžních podmínek. Benefitem je možnost srovnání s odevzdanými návrhy soutěžících. Cílem ateliéru je motivace k aktivním účastem v soutěžích, jako odrazovému můstku do praxe. Spolupráce se: MÚ Český Brod

Anotace místa:

Město Český Brod vyhlašuje otevřenou dvoufázovou architektonickou soutěž o návrh nové podoby náměstí v městské památkové zóně. Českobrodské dvojnáměstí Arnošta z Pardubic a Husovo, které tvoří rozsáhlé prostranství zahrnující většinu středověké rozlohy města, dnes postrádá ucelenost i reprezentativní podobu. Potenciál náměstí v současné době není plně využíván a centrum města často působí prázdně a neatraktivně. Je potřeba prostoru vdechnout nový život a nabídnout českobrodským občanům místo, kam rádi chodí, a s kterým se mohou chlubit.

Zadání:

Hlavním cílem soutěže je vytvořit živý veřejný prostor, který soudobě a zároveň s respektem k historii navrátí historickému jádru funkci jeviště a katalyzátoru městského dění. Je třeba mít na paměti, že náměstí se nachází v městské památkové zóně, což znamená, že je chráněno před radikálními změnami. Nicméně by se k revitalizaci náměstí mělo přistupovat s ohledem na soudobé trendy a ekologické aspekty, stejně jako na jeho širší kontext. V neposlední řadě je také důležité zvážit jeho význam v dnešní společnosti.

Klíčové aspekty návrhu:

 • Veřejný prostor
 • Zeleň a dešťová voda
 • Materiály zpevněných ploch
 • Stopy historie
 • Výhled ze zvonice
 • Proluka – doplnění stavbou
 • Dopravní řešení, parkování a zásobování
 • Aktivity individuálního tak společenského charakteru
 • Parter pro kavárny a restaurace
 • Vodní prvek
 • Mobiliář
B

„MĚSTSKÁ HORA“ REVITALIZACE PARKU V CENTRU MĚSTA BEROUN

LS 2024

Zadání

Společné téma semestru: vyzkoušej si reálnou soutěž

Aktuální krajinářsko architektonické soutěže ve středočeském kraji a jejich centrální veřejné prostory – náměstí a park. Budeme pracovat podle reálných zadání a soutěžních podmínek. Benefitem je možnost srovnání s odevzdanými návrhy soutěžících. Cílem ateliéru je motivace k aktivním účastem v soutěžích, jako odrazovému můstku do praxe. Spolupráce s MÚ Beroun

Anotace místa:

BEROUN a jeho hora

Královské město, s dnes 20 tisíci obyvateli, leží ve středočeském kraji mezi Českým Krasem a Křivoklátskem, na vždy strategicky významné pozici spojnice Praha-Plzeň-Německo, a zároveň soutoku Berounky a Litavky, na základech prastarého osídlení. Historické centrum zaklíněno mezi Berounku na východě a Městskou horu na západě.

Městská hora, s nejvyšším bodem 290 m n M. s převýšením 60m byla staletí za hradbami města, avšak v bezprostřední blízkostí zároveň vždy dominantou centra. Podélný tvar a orientace hoře propůjčuje velkou rozdílnost charakteru severního a jižního svahu- husté lesní porosty a naopak otevřené louky. Postupně horu zcela obklopila zástavba. Na konci 19. století ji (jako v mnoha jiných městech) Okrašlovací spolek položením cestní sítě a odpočinkových míst proměnil v přístupný přírodní park. Od té doby přibyla ve 30. letech 20 stol. opět přístupná rozhledna, Skautské středisko, dětská hřiště a v roce 2000 medvědárium.   Městská hora je velmi navštěvované místo, denně zde procházejí do centra, do školy, do letního kina, k Berounce.

Infrastruktura však dosluhuje a vegetační složka chátrá. Celkově místo postrádá dlouhodobou koncepci rozvoje a péče, adaptaci na potřeby obyvatel a zapojení do struktury a života města..

Zadání:

 • Městská hora jako celek
 • Krajinářské a urbanistické řešení
 • Návaznost městské hory na okolí
 • Cesty, dostupnost a bezbariérovost
 • Parkování v okolí hory
 • Dostupnost z MHD
 • Městská hora jako místo pro odpočinek
 • Městská hora jako místo pro rekreaci
 • Stav a renovace dětských hřišť
 • Medvědárium
 • Návaznost na ZŠ
 • Bývalá restaurace
 • Skautská klubovna
 • Výhledy z Městské hory, rozhledna

Součástí přihlášky do ateliéru je čestné prohlášení o mlčenlivosti (že na soutěžích nepracujete jinde a že nikomu neposkytnete podklady). Ke stažení níže.

Návštěva lokalit 23., 24. 2., případně 1. 3. – rezervujte si termíny

Pro zápis do ateliéru není nutné portfolio, pohovor.

Pro otevření tématu je minimální počet zapsaných studentů 4 osoby

Zápis v pondělí 12. 2. po skončení společných prezentací

C

Zadání možné dle individuální dohody

LS 2024

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Jitka Trevisan