Ateliéry

Ateliér Sedlák

A

Ostrava…jako souměstí

LS 2023

Zadání

Ostrava…jako souměstí

Def.: Souměstí je seskupení několika samostatných měst vytvářejících spolu vyšší celek a víceméně souvisle zastavěnou plochu. Na rozdíl od aglomerace zde existují jednotlivá města jako vnitřně samostatné celky.

Kontext a idea ateliérového zadání:

Obraz Ostravy je výslednicí specifického vývoje průmyslového města do podoby dnešní decentralizované částečně chaotické urbánní struktury, velmi odlišné od většiny historických měst, která jsou soustředná a tvořená kompaktní zástavbou.

Z prostorového hlediska je rozsáhlým městem, tvořeným velmi různorodými typologickými formami zástavby a možná až příliš velkým vnitřním prostorovým potenciálem. Počtem obyvatel spíše stagnující město patrně nebude mít ani v budoucnu dostatečný potenciál ke scelení do jednoho kompaktního celku.

Cíl ateliérového zadání:

Řešením rozporu velkého rozměru a malé hustoty celku města může být akcentování jeho artikulace na menší části, "samostatná města" a jejich homogenisace, včetně významové emancipace. Hledání zřetelnějšího obrazu města jako souměstí propojeného systémem existujících a asanací uvolněných ploch, budoucích "vnitřních krajin".

Cestou jsou návrhy řešení:

- jednotlivých částí urbánní struktury, 6ti vybraných „měst“ v duchu jejich individuálního charakteru, do podoby prostorově i provozně emancipovaných celků

- návrhy řešení jednotlivých mezilehlých vnitřních krajin, existujících ploch zeleně do podoby propojujícího prostorového skeletu

- návrhy chybějících dominant města

Společným cílem pro celý atelier je vytvoření plánu souměstí složeného z jednotlivých projektů, nebo projektů týmových.

Jednotlivé úlohy (možno zpracovávat i v týmech):

Finální podobou bude společný plán složený z individuálních, resp. týmových prací.

  1. „Města“– „architektura města“ (prioritně ATUR; ATSS)

Existující starší zástavba ztratila do značné míry původní čitelnost a stala se nezřetelná v rámci celku města. Potenciálně však dosud stále tvoří krystalizační jádra, která je možno vzhledem k jejich nedokončenosti v jejich individualitě rozvíjet.

Úkolem je vždy dotvoření charakteru jedné z šesti vybraných částí Ostravy. Předmětem je navržení dostavby volných ploch, regenerace existujících částí a návrhu jasnější role v kontextu okolních částí města, včetně jeho hranic.

 

  1. „Vnitřní krajiny“ - „architektura krajiny“ (prioritně ATUR; ATSS; ATVZ)

 

Ostravou prochází několik významných neurbanizovaných linií zeleně v podobě okolí toků řek, velký počet dosud nezastavěných ploch nebo průmyslových brownfieldů.

Úkolem je dotvoření vymezených vnitřních krajinných prostorů a nalezení jejich prostorové a provozní charakteristiky tak, aby vytvářely zázemí jednotlivým městům a zároveň vytvořily k celoměstským urbanistickým osám paralelní celoměstský skelet.

  1. „Dominanty“ (prioritně ATOS; ATVZ)

Pro dosažení emancipované role jednotlivých měst je podstatná jejich identifikace v rámci celku. Dominantní stavby mohou být jedním z významných nástrojů dosažení tohoto cíle. Především jimi mohou být veřejné občanské stavby.

Zadání budou podle povahy jednotlivých měst a míst řešit potenciálně ikonické stavby, jimiž jsou např. radnice, knihovna, koncertní síň kostely, škola a další.

Je žádoucí, aby dotvořily dnes spíše nejasnou a chaotickou panoramatickou krajinu města.

  1. „Iniciační ohniska“ (prioritně ATUR; ATVZ)

Nalezení míst, ohnisek inspirujících svým charakterem další utváření urbánní struktury a jejího prostorového skeletu. Mohou jimi být veřejné prostory, svébytné stavby, přírodní prvky, ale také např. místa, kde se udály významné události, žili nebo působili významné, nebo třeba i fiktivní – literární, filmové osobnosti tvořící nenápadné pozadí urbánní stability….

 

Pozn.: V rámci zadání je po dohodě možno zpracovat všechny typy úloh (ATU; ATOS; ATSS; ATZBP; ATVZ; ATRN; ATV, DS; DP).

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.