Ateliéry

Ateliér Sedlák

A

Praha – fenomén hlavní třída (bulvár/avenue)

ZS 2023

Vymezení linií a prostoru hlavních tříd stálo často u zrodu měst a je stopou i dávných cest, které mu předcházely. Jejich podoba měla vždy representativní povahu. Čas jejich podobu, i jejich širšího okolí stále proměňuje, ale jejich role ve městě a s tím spojená očekávání však trvale zůstávají.

Def.

Hlavní třída je nejen významnou urbánní osou městské struktury a dopravní tepnou, ale především místem specifické, často hodnotné podoby okolní zástavby. A to jak na úrovni jednotlivých staveb, včetně dominant, tak utváření přiléhajících domovních bloků. 

Především je však komplexním kulturním fenoménem s koncentrovaným způsobem městského života.

Bulvár je široká  městská ulice probíhající okružním směrem vůči centru města, bývá často postavena na místech bývalých městských hradeb.

Avenue z latinského “advenire“, „přijet, přicházet“ je označení široké ulice často propojující centrum s periferií města.

Blok (domovní) je soustava navazujících stavebních pozemků vymezená obvykle veřejným prostorem.

Zadání umožňují zpracování všech typů semestrálních úloh a vztahují se k fenoménu hlavní třídy ve  třech měřítkových úrovních:

1.     Dotvoření lokálního centra  a stvoření hlavní třídy (bulváru) - jako spojnice dvou významných městských radiál.

Praha Vysočany, okolí Freyovy ulice od křižovatky Harfa po náměstí OSN.

(prioritně ATU; SS; ATOS; ATBS; volné zadání)

Úloha obsahující návrh pro: úpravu vznikajícího bulváru, centrální náměstí, významné křížení ulic s lokální dominantu, solitérní i kompaktní polyfunkční zástavbu, parky, křížení s vodotečí a její doprovodnou zelení, nové čtvrťové dominanty, přiléhající obytnou zástavbu atd.

2.     Možné varianty podoby domovního  bloku dotvářejícího nedokončenou linii významné městské radiály (avenue),  hlavní třídy.

Praha Žižkov.

(prioritně SS; ATOS; ATBS; volné zadání)

Návrhy různých podob nového domovního bloku uprostřed exitující čtvrti, variantně s možným náměstím, nádvořím, parkem a amfiteátrem ve vnitrobloku.

3.     Obytný, polyfunkční dům, občanská stavba a městská dominanta na hlavní třídě 

(prioritně ATBS; ATOS)

4.     Město x antiměsto - pokus o nápravu nedokončené  a  chaotické části města 

(volné zadání, resp. všechny typy zadání)

Úloha řešící chaotickou část města a prostory vzniklé nedůsledností dodržování pravidel nebo nedokončeným vývojem. Otázkou v rámci úkolu je, zda je možné tyto lokality zachránit další dostavbou, nebo jsou předurčeny k zániku a celkové přestavbě?

5.     Základní škola (ATOS)

Návrh základní školy s konkrétním programem do konkrétní situace.

 

 

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.