Prostorové struktury II

Prostorové uspořádání

Geografická organizace společnosti vytváří teoretický rámec a východisko prostorového uspořádání území a je proto vysoce relevantní pro prostorové / územní plánování a regionální rozvoj. Součástí je studium struktury a vývoje sociogeografických systémů, a to jak v teoretické rovině, v níž bude podán přehled přístupů k prostorovému uspořádání společnosti a jejich vývoj a plánovací důsledky, tak v rovině praktické na příkladech České republiky.

Dílčí aspekty prostorového uspořádání společnosti – organizace a vývoj sídelní struktury, distribuce a vývoj obyvatelstva v kontextu proměny sídelní struktury, problematika vztahu a proměny vztahu jádro – periferie a problematika venkova. Faktory, které prostorové uspořádání ovlivňují, a jejich současný vývoj.

Nedílnou součástí bude také přehledné uvedení zdrojů dat, jejich dostupnosti, analytické využití a interpretace výstupů demografických a geografických analýz.

Související předměty

521PRS1, 521PRS1K Prostorové struktury I

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.