Pozemní stavitelství I

PROGRAM SEMESTRU
  PŘEDNÁŠKY PŘEDNÁŠEJÍCÍ, OBSAH
1. TÝDEN STÁTNÍ SVÁTEK  
2. TÝDEN ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ Ing. arch. Jan Hlavín, Ph.D. - Členění staveb, konstrukční části, faktory realizace staveb. Vývoj stavebních konstrukcí.
3. TÝDEN PROCES VÝSTAVBY, TVORBA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, MODULOVÁ KOORDINACE VE VÝSTAVBĚ Ing. Miloš Rehberger, Ph.D. - Tvorba projektové dokumentace v procesu výstavby: pojmy projekt, projekční tým, účastníci výstavby. Současný trend v oboru projektování BIM. Legislativní požadavky a nástroje. Technické normy a jejich závaznost.
Struktura a obsah projektové dokumentace v procesu výstavby, podklady, textové části, výkresová dokumentace, dokladová část.
Modulová koordinace ve výstavbě. Pojem modulu, pojetí rozměrů ve stavebnictví, výrobní tolerance, modulace kusových staviv, modulace otvorů, modulace prostor stavby a jejich vzájemný vztah.
4. TÝDEN INTEGROVANÝ NÁVRH STAVENÍCH KONSTRUKCÍ Ing. Miloš Rehberger, Ph.D. - Žádná stavba není solitér, na velikosti, pozici a účelu nezáleží.
Stavba jako organismus.
Legislativní požadavky a legislativní nástroje.
Vliv území stavby na základě příkladů z praxe.
Vliv provozního řešení.
Lehký dotek fyziky: šíření tepla a vlhkosti stavebními konstrukcemi. Historický vývoj tepelně technických požadavků, pojmy rosný bod a tepelný most. Akustika – vzduchová neprůzvučnost, kročejová neprůzvučnost, vibrace a strukturální hluk, prostorová akustika.
Požární bezpečnost staveb. Důraz na užití systémových řešení
Stavba jako organismus.
5. TÝDEN ROZBOR KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ STAVBY Ing. arch. Jan Hlavín, Ph.D. - Stavební prvky v souvislostech. Názvosloví encyklopedie. Příklady staveb – zděná stavba, klasické zdivo, šikmá, plochá střecha. Tradiční dřevěné stropy alt. trámečkové. Přízemní dům bez podsklepení. Stavba železobetonová, VPC zateplená. Větraný plášť, ETICS, plochá střecha. Podsklepená. Schodiště železobetonové, dřevěné. Příklady staveb – dřevostavba sloupková, CLT panel, crawl - spase. Plochá střecha. Venkovní ocel. schodiště.
6. TÝDEN NOSNÉ KONSTRUKCE Ing. arch. Jan Hlavín, Ph.D. - Klasifikace konstrukčních systémů, analýza požadavků.
7. TÝDEN KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY STĚNOVÉ Ing. arch. Jan Hlavín, Ph.D. - Varianty technologické, materiálové. Zděné.
8. TÝDEN SVISLÉ NOSNÉ  KONSTRUKCE I Ing. arch. Jan Hlavín, Ph.D. - Funkce, požadavky, konstrukční principy, prostupy, otvory.
9. TÝDEN SVISLÉ NOSNÉ  KONSTRUKCE II Ing. arch. Jan Hlavín, Ph.D. - Materiálové varianty – keramické, dřevěné, ocelové, železobetonové, kombinace. Technologické varianty monolitické, montované, prefamonolotické. Komíny a větrací průduchy.
10. TÝDEN VODOROVNÉ KONSTRUKCE I Ing. Miloš Rehberger, Ph.D. - Historie vývoje. Základní funkce a požadavky – legislativní, funkční, geometrické a stavebně-fyzikální s ohledem na vazbu a umístění konstrukce v budově. Predikce účelu budovy nebo její části na konstrukční řešení stropní konstrukce a její ekonomii. Musí být stropní konstrukce vodorovná? 
Základní konstrukční principy: organizace vnitřních sil ve stropní konstrukci a jejich přenos do svislých nosných konstrukcí.
Základní klasifikace stropních konstrukcí dle konstrukčního a materiálového řešení a technologie provádění.
Klenbové konstrukce: historie vývoje, základní konstrukční charakteristika, základní druhy kleneb, soudobý přístup ke klenebným konstrukcím a možnosti jejich rekonstrukcí.
Dřevěné stropní konstrukce: historie vývoje, základní konstrukční charakteristika, základní druhy dřevěných stropů, soudobá řešení a vztah dřevěných stropních konstrukcí k současným legislativním regulativům.
11. TÝDEN VODOROVNÉ KONSTRUKCE II Ing. Miloš Rehberger, Ph.D. - Železobetonové stropní konstrukce: základní konstrukční principy a technologické varianty. Základní principy řešení statiky železobetonových stropních konstrukcí ve vazbě na ekonomii jejich návrhu – soudobý přístup k navrhování a organizaci železobetonových stropních konstrukcí s ohledem na účel budovy nebo její části a vazby stropní konstrukce na navazující stavební konstrukce – např. obvodových plášťů budovy, konstrukce podlah a podhledů a organizaci horizontálních vedení speciálních profesí. Příklad reálné aplikace řešení železobetonových stropních konstrukcí s ohledem na ochranu proti šíření vibrací a strukturálního hluku mezi nechráněnou a chráněnou částí budovy.
Keramobetonové stropy, sklobetonové stropy a další kompozitní stropní konstrukce.
Prefabrikace stropních konstrukcí. 
Ocelové stropní konstrukce: základní konstrukční principy. Specifika ocelových stropních konstrukcí s ohledem na požadavky stavební fyziky, požární bezpečnosti a ochrany proti korozi.
Varianty řešení ocelových stropních konstrukcí s ohledem na historii vývoje a soudobé řešení ocelových stropních konstrukcí. Spřažené ocelo-betonové stropní konstrukce. Organizace navazujících stavebních konstrukcí a vedení páteřních tras speciálních profesí a jejich koncových prvků.
Předsazené konstrukce – římsy, balkony, lodžie, pavlače, arkýře, markýzy a sluneční clony. Základní statické varianty, základní třídění, typologie. Tepelně-technická problematika a možnosti jejího řešení. Soudobé řešení předsazených konstrukcí na příkladech realizovaných staveb.
12. TÝDEN SCHODIŠTĚ I Ing. arch. Jan Hlavín, Ph.D. - Požadavky, principy návrhu. Názvosloví, rozměry stupňů, ramen, podest, úpravy povrchů, požadavky na zábradlí, madla.
13. TÝDEN SCHODIŠTĚ II Ing. arch. Jan Hlavín, Ph.D. - Tvarové a materiálové varianty. Desková ramena, schodnicová. Železobetonové, dřevěné,   ocelové, skleněné a kombinované konstrukce schodišť. Venkovní a předložená konstrukce.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.