Přehled přednáškových témat

Náplň předmětu:

Systém práva, přehled právních předpisů veřejného a soukromého práva dotýkajících se krajiny a vystavěného prostředí a výkonu profese architekta/inženýra, krajinářského architekta, urbanisty/plánovače, designéra.

Právo veřejné se zvláštním zaměřením na stavební zákon a prováděcí vyhlášky k němu; správní řád a systém veřejné správy; památková péče, péče o veřejné zdraví, péče o přírodu a krajinu a některé další předpisy související péčí o přírodní a krajinné složky životního prostředí (les, voda, ovzduší, ZPF); předpisy o infrastruktuře dopravní a technické.

Právo soukromé (občanské a obchodní právo, živnostenské podnikání, ceny, účetnictví, daně a cla, pojištění, práva k duševnímu vlastnictví – autorská práva, průmyslové vlastnictví, ostatní duševní práva). Zadávání veřejných zakázek a architektonické soutěže, právo se zvláštním zaměřením na výkon povolání (především na výkon vybraných a odborných činností ve výstavbě a poskytování odborných služeb, řízení kanceláře a řízení zakázky).

1. úvod do práva – stavební právo a výkon povolání v širších právních a věcných souvislostech

2. výkon povolání – srovnání se zahraničím a výkon povolání v ČR / stavební zákon – úvod

3. stavební zákon a prováděcí předpisy ke stavebnímu zákonu I

4. stavební zákon a prováděcí předpisy ke stavebnímu zákonu II

5. správní řád a systém veřejné správy I

6. správní řád a systém veřejné správy II

7. vybrané související zákony I: památková péče, péče o přírodu a krajinu

8. vybrané související zákony II: EIA/SEA; životní prostředí; infrastruktura

9. vybrané související zákony III: práva k duševnímu vlastnictví [autorské právo / průmyslová práva (průmyslové a užitné vzory) / vynálezecké právo (objevy, vynálezy, zlepšovací návrhy) / známkové právo / etc.]

10. profesní standardy pro praxi I: profesní standardy výkonové a dokumentační obecně (zákon o výkonu profese a prováděcí právní předpisy); specificky profesní standardy v plánovací praxi (pořizování a zpracování)

11. profesní standardy pro praxi II: standardy výkonů projektových a designérských

12. profesní standardy pro praxi III: organizace a řízení ateliéru/kanceláře z hlediska práva

13. profesní standardy pro praxi IV: zakázky a jejich řízení: formy zakázek; zadávání (veřejných) zakázek; architektonické a urbanistické soutěže; formy podnikání

14. profesní standardy pro praxi V: typy a obsah smluv pro podnikání

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.