S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Právo

Systém práva, přehled právních předpisů veřejného a soukromého práva dotýkajících se výstavby a výkonu profese se zvláštním zaměřením na stavební zákon a prováděcí vyhlášky k němu; správní řád a systém veřejné správy; památková péče, péče o veřejné zdraví, o přírodu a krajinu a některé další předpisy související péčí
o přírodní a krajinné složky životního prostředí (les, voda, ovzduší, ZPF); předpisy o infrastruktuře opravní a technické; práva k duševnímu vlastnictví, zejména práva autorská; zákon o výkonu povolání s prováděcími profesními předpisy; smlouva o sdružení a typy smluv obchodních  pro podnikání; profesní předpisy a standardy pro projektovou praxi: řízení zakázky, profesní standardy výkonové a dokumentační pro projekt stavby, profesní smlouvy pro projekt a provedení stavby, profesní standardy pro plánovací praxi, zejména standardy výkonů pořizovatelských a zpracovatelských v územním plánování; zadávání veřejných zakázek a architektonické soutěže.

 

Distanční výuka:

Právo - soubor všech přednášek zaslán studentům prostřednictvím úschovny s pokyny pro samostudium a s výzvou, aby případně konzultovali prostřednictvím e-mailu. Přednášky i s doporučenou literaturou budou dány i na Moodle.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková