Systém práva, přehled právních předpisů veřejného a soukromého práva dotýkajících se krajiny a vystavěného prostředí a výkonu profese architekta / inženýra, krajinářského architekta, urbanisty / plánovače, designéra. Právo veřejné se zvláštním zaměřením na stavební zákon a prováděcí vyhlášky k němu; správní řád a systém veřejné správy; památková péče, péče o veřejné zdraví, péče o přírodu a krajinu a některé další předpisy související péčí o přírodní a krajinné složky životního prostředí (les, voda, ovzduší, ZPF); předpisy o infrastruktuře dopravní a technické. Právo soukromé (občanské a obchodní právo, živnostenské podnikání, ceny, účetnictví, daně a cla, pojištění, práva k duševnímu vlastnictví – autorská práva, průmyslové vlastnictví, ostatní duševní práva). Zadávání veřejných zakázek a architektonické soutěže, právo se zvláštním zaměřením na výkon povolání (především na výkon vybraných a odborných činností ve výstavbě a poskytování odborných služeb, řízení kanceláře a řízení zakázky). Výklad je orientován na standardy profesních výkonů a standardy profesní dokumentace pro základní obory působnosti architekta / urbanisty (územní plánování, projektování staveb, interiérů a zahradní a krajinářské architektury), inženýrské obory a na režim samostatného výkonu jejich činnosti (řízení kanceláře a zakázky).

 

Distanční výuka:

Právo - soubor všech přednášek zaslán studentům prostřednictvím úschovny s pokyny pro samostudium a s výzvou, aby případně konzultovali prostřednictvím e-mailu. Přednášky i s doporučenou literaturou budou dány i na Moodle.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.