Základy krajinářského navrhování - ZKN I

Úvodní předmět vedený formou ateliérové výuky a na něj bezprostředně navazující základní ateliér (ZKN II) poskytuje studentům základní dovednosti a metody práce pro úspěšné zvládnutí navazujících ateliérů ve vyšších ročnících.

Menší počet studentů v ateliéru umožňuje individuální přístup. Proto mohou být během absolvování předmětu ověřeny základní předpoklady a schopnosti studentů pro zvolený obor. Studenti mají možnost pochopit jeho šíři a je jim poskytnut prostor pro rozvíjení fantazie, kreativity a prostorové představivosti. Studenti jsou vedeni k analytickému pozorování a pochopení okolního prostředí, včetně jeho proměnlivosti v čase a s klimatickými podmínkami. Důležitou součástí je práce v plenéru. 

V předmětu ZKN I jsou zadávány drobnější jednoduché úlohy zacílené na konkrétní pedagogické cíle. Závěrečná úloha je koncipována jako hlavní, syntetická, která s předcházejícími úlohami tvoří jeden celek. Úkoly jsou koncipovány tak, aby studenti pochopili pracovní postupy při architektonické práci s důrazem na analýzu zadání, formulaci cílů a vize, koncept, návrh a jeho prezentování. Jsou vloženy i úlohy postavené na experimentování.

Význam je kladen na navrhování pomocí modelů. Povinným každodenním společníkem celého semestru je skicář, do kterého student zaznamenává podněty, nápady, pokusy a inspirace nejen během společných hodin. Do harmonogramu ateliéru jsou zařazeny průběžné prezentace, při nichž musí student představit svou práci nejen pomocí grafických výstupů a modelů, ale také slovně. Studenti jsou vedeni ke kultivovanému projevu. Celý semestr je završen výstavou výsledných prací, jejíž přípravě je věnován celý ateliérový týden. 

Témata

 • člověk a měřítko
 • abstrakce
 • kompozice
 • bod – linie – plocha - hmota – prostor
 • světlo – stín
 • uvnitř – vně

Dovednosti

 • práce s měřítky
 • architektonické zobrazování (situace, půdorysy, pohledy, řezy, perspektiva, schémata…)
 • stylizace a abstrakce
 • modelování
 • vyjádření myšlenek graficky i textem

Požadavky

 • 100% aktivní účast
 • dodržování termínů a důsledné plnění zadaných úkolů
 • samostatnost, kreativita a odvaha experimentovat
 • soustavná a poctivá domácí příprava
 • důsledné vedení skicáře
 • ateliérový týden zcela rezervovaný pro přípravu výstavy

Kritéria hodnocení

 • průběh semestru (píle, entuziasmus, spolehlivost, aktivita, samostatnost, odvaha, tvořivost, obsažnost skicáře, týmová spolupráce ….)
 • celková kvalita odevzdaných výstupů (kvalita návrhů, výtvarný projev a grafická úroveň, kvalita zpracování modelu, pečlivost, kvalita textů …)
 • obhajoba návrhů (prezentace…)

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.