Základní ateliér - ZKN II

Předmět bezprostředně navazující na ZKN I aplikuje témata a dovednosti procvičované v předchozím semestru tentokrát v komplexně pojaté, ale nekomplikované úloze do reálného inspirativního prostředí.

Zadání je voleno tak, aby řešení muselo být založeno na významném propojení a přesahu klasické a krajinářské architektury a na intenzivním vztahu ke krajině. Důraz je kladen na směřování od širších souvislostí po detail. Důležitým aspektem zadání je práce s terénem.

Harmonogram semestru je jasně strukturován podle jednotlivých fázích navrhovacího procesu tak, aby byla úloha rozdělena do uchopitelných částí: Průzkum a analýza místa a zadání, ideový podklad pro návrh, koncept, návrh, prezentace. Mezi jednotlivé fáze jsou vloženy prezentace. Studenti jsou vedeni ve všech fázích k práci a prověřování návrhů v různých měřítkách (od širších vztahů po detail).

Nezbytnou součástí procesu je navrhování pomocí pracovního modelů. Povinným každodenním společníkem celého semestru je opět skicář, do kterého student zaznamenává podněty, nápady, pokusy a inspirace nejen během společných hodin. Celý semestr je rovněž završen výstavou výsledných prací, jejíž přípravě je věnován celý ateliérový týden.

Témata

 • terén – hmota – prostor - děje
 • zastavěné x nezastavěné
 • přístupné x nepřístupné
 • plné x prázdné
 • otevřené x uzavřené
 • slunné x stinné
 • uvnitř x vně
 • zpevněné x nezpevněné
 • prostupné x neprostupné

Dovednosti

 • průzkumy a analýzy místa
 • terén a jeho zobrazení
 • metodika architektonické práce
 • abstrakce v zobrazování

Požadavky a kritéria hodnocení odpovídají předchozímu semestru.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.