Ateliér III – malé měřítko

Hortus conclusus – člověk v blízkém doteku s prostředím

Ateliér je zaměřen na malé prostory s jasně vymezeným rozsahem nebo dimenzemi. Důraz je kladen na detailní prostorové, konstrukční a materiálové řešení, propojení exteriéru a interiéru velmi podrobné, dialog se stavebním objektem anebo výtvarným dílem a na haptické kvality návrhu.

Předmětem zadání budou tématizované okruhy – např. atrium, dvůr, proluka, střešní zahrada, památné místo, výstavní instalace. Důraz bude kladen na rovnováhu mezi formou a funkcí. Práce se bude zabývat vegetační složkou, materialitou, texturou, barvou, zvukem, vůní, světlem a znakovostí. Práce s modelem bude vyžadována již v počátečních fázích procesu navrhování.

Součástí práce musí být environmentální analýza (zastínění, orientace ke světovým stranám, proudění vzduchu atd.), detailní výškopis a polohopis včetně základních kót, schéma odvodnění, schéma osvětlení, osazovací plán, řezy, pohledy a perspektivy.

Požadované výsledky

Portfolio (rešerše, analýza zadání a programu, dokumentace procesu včetně datování, perspektivy, návrh na digitálním nosiči, model ve vhodném měřítku) plakát dle instrukcí vedoucího ateliéru.)

Ateliér jako studie pro bakalářskou práci

Pokud bude projekt v tomto ateliéru zvolen jako základ pro studii a následnou bakalářskou práci musí splňovat požadavky a kritéria kladené na bakalářský projekt na FA ČVUT v Praze. Rozsah musí být zvolen
tak, aby bylo možné řešit celý projekt. Úloha musí být řešena komplexně, od analýz až po koncept řešení základních detailů. 

520AT3K Ateliér III - malé měřítko si mohou studenti programu KA a AUKA zapisovat v ateliérech Fingerová, Rehwaldt, Salzmann, Sitta a Trevisan.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.