Bakalářská práce – BP (KA)

Podrobné informace o průběhu a požadovaných výstupech jsou obsaženy ve Směrnici děkana týkajících se SZZ a dalších dokumentech zveřejněných na www fakulty v příslušném semestru.

Pro zadání bakalářské práce v ateliéru je doporučeno pouze jedno téma. Program bude sestaven s ohledem na zadání každém jednotlivém, která studenti absolvovali v předešlých ateliérech.

Bakalářský projekt programu krajinářské architektury musí obsahovat ověření znalostí nabytých v předmětech KA I – KA IIIK, KA A, B a zejména v předmětech TKA I – TKA IV. To znamená, že tento projekt nelze zpracovávat na velké měřítko – ATBKA I.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková