Bakalářská práce – BP (D)

Bakalářská práce formou ateliérové výuky ukončuje bakalářský program programu design v podobě samostatného semestrálního projektu, ve kterém již musí student prokázat komplexní schopnosti designérské práce včetně samostatného přístupu k tvorbě, hledání relevantních podkladů a literatury, schopnosti analyzovat dané téma bakalářské práce a vlastním návrhem, včetně jeho obhajoby, dokázat schopnost
praktické designérské tvorby následně aplikovatelné v praxi.

Předmětem bakalářské práce mohou být témata designu průmyslových a spotřebních výrobků, design nábytku pro interiéry nebo mobiliáře pro venkovní veřejné prostory, design stavebních výrobků nebo prvků drobné architektury, design dopravních prostředků nebo strojů a zařízení, design interiérového prostoru, výstavy nebo scény.

Bakalářská semestrální práce ve formě ateliérového projektu na dané téma, výsledkem je komplexní designérský návrh spojující požadavky na funkční, výtvarné a technické vlastnosti navrženého díla, předmětný designérský návrh musí být schopen realizace v praxi.

Na závěr semestru končí bakalářský projekt obhajobou před odbornou komisí. Podrobné informace o průběhu a požadovaných výstupech jsou obsaženy ve směrnici děkana č. 2/2022 a dalších dokumentech zveřejněných na www fakulty v příslušném semestru.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.