Kurzy

Geometrie a prostorová představivost

Řešení prostorových úloh, práce s pravoúhlými průměty
  • základní pojmy, zobrazení bodu, přímky a roviny
  • polohové úlohy, vzájemná poloha dvou přímek, vzájemná poloha přímky a roviny
  • polohové úlohy, vzájemná poloha dvou rovin, hlavní přímky roviny, třetí průmětna
  • metrické úlohy, skutečná velikost úsečky, zobrazení kolmých přímek, přímka kolmá k rovině
  • zobrazení rovinného útvaru, otočení roviny
Stereometrie
  • půdorysy, nárysy, bokorysy prostorových objektů
  • prostorové objekty dané půdorysem, nárysem, bokorysem
  • stereometrie, řezy hranolů
  • stereometrie, řezy jehlanů
Cvičný test, oprava testu

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková