Lidé

doc. MgA. Josef Šafařík, Ph.D.

Odborný asistent v ateliéru Karel–Šafařík

"Za prvořadý přínos tvorby Josefa Šafaříka pokládám rozbor vztahu komposice, formátu a rámu, jímž se oborově vymezuje. Vyrovnává se s důsledky technického pokroku, jenž rozšířil prostředky uměleckého vyjadřování a otevřel zkoumání vztahů mezi uměním a vědou (mezi jiným objevy astronomie, pulsací hvězd, organického tvarosloví přírody ad.). Přenáší je do oblasti výtvarné tvorby. Proti Nagyově charakteristice kinetických instalací metodické posloupnosti struktury-textury-faktury dává přednost Arnheimově celostné analýze umělecké reflexe prostoru, která od jejího tradičního vymezení čtvercem a kruhem dospěla k dualitě kosmického a karteziánského pojetí. Vyhovuje interaktivním možnostem soudobého výtvarného vyjadřování, jaké nabídl vstup počítačů do tvůrčího procesu. Digitální obraz se stal novým prostředkem obrazného vystižení představy o skutečnosti. Její virtuální podobu prohloubil systém 3D.

V této souvislosti Josef Šafařík teoreticky dokládá, že metoda počítače nebrání účinnosti vnímat obrazu skutečnosti všemi smysly a nezamezuje podílu emocí.

Digitalizace předpokládá práci s předem určeným formátem obrazovky, který vymezuje stanovenou plochu a je vlastně tradičním rámem. Uložený program jevýsledkem autorského podílu na projektu, i když je počítač s to si jej sám korigovat (jak Šafařík doložil realizací projektu Render i dalších)."

Doc. PhDr. Jiří Šetlík, CSc. k projektu Render (Galerie VŠUP 2009)

 

 

Round Display. Modulární (variabilní) transparentní projekční plocha s proměnlivou propustností. Atypická válcová projekční stěna je přizpůsobena specifickým potřebám výzkumu na poli interakce KPGI HCI FEL ČVUT.

„17“ / nádvoří HAMU. Multimediální performance, jejímž motivem je tanec, který reaguje na odraz ve skle plastiky a na animaci generovanou dataprojektorem. Návštěvník (pozorovatel) přitom svou přítomností ve formě odrazu též vstupuje do uměleckého díla, dochází zde k propojení reality s fikcí. Vytváří se sugestivní vztah mezi tanečníkem, skleněnou plastikou, dataprojekcí a okolním publikem.

Horizonty jsou mým zastavením nad sebou samým a zrekapitulováním si v jakém stádiu se právě nacházím a do jaké míry změnu prostředí vnímám. Fotografie, které si pořizuji na místech, které jsou pro můj současný život zásadní a důvěrně známé, ukládám, následně překresluji jejich siluety do digitální podoby v laptopu, siluety odpovídají mému zornému poli, ze kterého jsem fotografie pořídil.Vzniká jakýsi deník mých horizontů. Pokouším se také o konfrontaci dominant jednotlivých Horizontů, snažím se je navzájem kombinovat a poukazuji na jejich potencionální možné vztahy a vazby... (Josef Šafařík). Multimediální instalace Horizont, realizovaná v rámci sochařského symposia Roškopov 2014. Autor skleněné plastiky je Marian Karel, audiovizuální zdroj je od Josefa Šafaříka.

Render. Galerie VŠUP Praha, 9. 4. – 30. 4. 2009. Interaktivní projekce: 5x dataprojektor, arduino, senzory, 1000 x 800 x 500 cm
Slunce EITH. Signal festival (vestibul metra Florenc), Czech the Lights (Terezská brána, Olomouc) 2013–2014. Multimediální skleněná kompozice: speciálně upravené, pokovené a kalené sklo, 2x dataprojektor, zdroj ESA, NASA, (real time) 3100 x 2600 x 10 mm. Struktura interakce: vvv, arduino
Laser Cube FA ČVUT, FA opening, Praha 2010. Světelná site specific instalace realizovaná k příležitosti zahájení výuky v Nové budově ČVUT v Dejvicích. Laserová projekce: 6 x laser Kvant, vvv, arduino, 5x mlhovače, 32 x 32 x 32 m
Lavička – Roškopov u St. Paky /sochařské symposium Socha v krajině, červenec 2009, dřevo, akrylátová malba, 2400 x 350 x 900 mm

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. ak. soch. Marian Karel