Fond mobility FA

PODPORA JE UDĚLOVÁNA V KATEGORIÍCH

A/ Outgoing mobilita studujících

 1. Aktivní účast studujících na zahraniční konferenci s recenzovaným sborníkem, krátkodobé vědecké nebo výzkumné pobyty studentů v zahraničí
 2. Výjezd studujících na zahraniční studijní pobyty v délce jednoho až dvou semestrů v rámci Erasmus+, MBD, double degree apod. a doktorandské výzkumné stáže v délce alespoň 30 dní, v období od 1. 9. do 31. 8., v závislosti na výsledcích jejich studia a socio-ekonomických možnostech

A/ Outgoing mobilita akademických a vědeckých pracovníků

 1. Aktivní účast akademických pracovníků na zahraniční konferenci s recenzovaným sborníkem, krátkodobé vědecké nebo výzkumné pobyty akademických pracovníků v zahraničí 
 2. Krátkodobé výjezdy akademických pracovníků v rámci obhajob, habilitací, jmenovacích řízení, oponentů zahraničních projektů, vedoucích práce pod dvojím vedením, keynote lecturers
 3. Aktivní příprava a realizace mezinárodních studijních a odborných akcí v zahraničí akademickými pracovníky, s účastí skupin studentů, ve spolupráci se zahraničním partnerem
 4. Krátkodobé návštěvy zahraničních pracovišť akademickými a vědeckými (případně i administrativními), pracovníky s cílem navázat spolupráci ve vědecké a společenské oblasti (navázání spolupráce, uzavírání smluv, příprava společných studijních plánů apod.)

B/ Incoming mobilita studujících

 1. Vybraných zahraničních studentů anglických programů v závislosti na výsledcích jejich studia a socio-ekonomických možnostech (pro studenty 2. magisterského ročníku s váženým studijním průměrem, který byl menší nebo rovný 1,50)

B/ Incoming mobilita akademických a vědeckých pracovníků

 1. Pobyty zahraničních hostujících akademických nebo vědeckých pracovníků na fakultě, kteří odučí alespoň 2 ETCS 
 2. Krátkodobé příjezdy akademických pracovníků v rámci obhajob, habilitací, jmenovacích řízení, včetně oponentů zahraničních projektů, vedoucích práce pod dvojím vedením, keynote lecturers
 3. Aktivní příprava a realizace mezinárodních studijních a odborných akcí na fakultě akademickými pracovníky, s účastí skupin studentů, ve spolupráci se zahraničním partnerem 

Podporu lze poskytnout: 

 • Studentovi bakalářské, magisterské nebo doktorské formy studia
 • Akademickému nebo vědeckému pracovníkovi
 • Administrativnímu pracovníkovi s pracovním úvazkem 0,5 a vyšším
 • Fakultě k částečné úhradě nákladů spojených s pobytem zahraničního akademického nebo vědeckého pracovníka
 • Fakultě k částečné úhradě nákladů spojených se studiem zahraničního studenta.

Podávání přihlášek: 

 • Přihlášky se podávají prostřednictvím vyplněného formuláře Přihláška Fondu mobility s příslušnými přílohami, předaného osobně na oddělení zahraničních vztahů FA a zároveň elektronicky emailem na adresu internationaloffice@fa.cvut.cz ve vyhlášených termínech

 • Přílohy jsou specifikované na formuláři Přihláška Fondu mobility.

fond mobility 2024

 • Termín přihlášek 1. kola: 31. 3. 2024

 • Termín přihlášek 2. kola: 31. 10. 2024

Kontakt

ING. ARCH. KATEŘINA ROTTOVÁ, PH.D.

Pověřená proděkanka pro zahraniční vztahy

+420 778 750 052
katerina.rottova@fa.cvut.cz

 

BC. JARMILA VOKOUNOVÁ

Koordinátorka Erasmus+ a MBD

+420 22435 6224

+420 606 767 208
MS TEAMS

jarmila.vokounova@fa.cvut.cz

 

Úřední hodiny

po, st 14–16 h
út, čt 9–11 h

KRISTÝNA SEDLAŘÍKOVÁ MA

Koordinátorka samoplátců EN 

+420 22435 6224

+420 773 768 440
MS TEAMS

kristyna.sedlarikova@fa.cvut.cz

 

Úřední hodiny

čt 9–11 h, 13-15h

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.