Publikace

Tento příspěvek je věnován udržitelnosti koncepce územního plánu. Koncepce územního plánu bývá explicitně definována často jen mlhavě, vycházíme z implicitní koncepce vtělené do původního územního plánu před jeho změnami. Dále jsou definovány možné způsoby narušení udržitelnosti této koncepce, a to buď pozdějšími změnami územního plánu, nebo nejsou naplněny předpoklady, ze kterých koncepce vycházela. Pro posouzení udržitelnosti koncepce územního plánu byla v rámci výzkumu stanovena sada indikátorů, které zohledňují hlavní okruhy možného narušení této koncepce. Zejména jde o otázky širších vztahů, negativního disparitního vývoje, míry expanze a recyklace v území, překročení stanovených prahů a otázku narušení hodnot chráněných koncepcí územního plánu (otázce hodnot je věnován samostatný příspěvek). V závěru příspěvku jsou shrnuty kroky, které budou následovat pro dosažení cíle projektu - vytvoření nástroje pro rozhodování o udržitelnosti koncepce územních plánů.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten