S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Tento příspěvek je věnován udržitelnosti koncepce územního plánu. Koncepce územního plánu bývá explicitně definována často jen mlhavě, vycházíme z implicitní koncepce vtělené do původního územního plánu před jeho změnami. Dále jsou definovány možné způsoby narušení udržitelnosti této koncepce, a to buď pozdějšími změnami územního plánu, nebo nejsou naplněny předpoklady, ze kterých koncepce vycházela. Pro posouzení udržitelnosti koncepce územního plánu byla v rámci výzkumu stanovena sada indikátorů, které zohledňují hlavní okruhy možného narušení této koncepce. Zejména jde o otázky širších vztahů, negativního disparitního vývoje, míry expanze a recyklace v území, překročení stanovených prahů a otázku narušení hodnot chráněných koncepcí územního plánu (otázce hodnot je věnován samostatný příspěvek). V závěru příspěvku jsou shrnuty kroky, které budou následovat pro dosažení cíle projektu - vytvoření nástroje pro rozhodování o udržitelnosti koncepce územních plánů.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten