Publikace

Práce se věnuje problematice disparitního územního vývoje v regionech a na lokální úrovni. Zabývá se vzájemným vztahem tohoto vývoje a činnosti územního plánování. Pro posouzení tohoto vztahu vymezuje pět okruhů udržitelného rozvoje v území relevantních pro problematiku sledovanou územním plánováním. Pro každý okruh vymezuje indikátory, které mají dostatečnou vypovídací hodnotu pro popis udržitelného rozvoje území v čase (indikace trendu) anebo srovnáním s referenčním územím (komparativní indikace).

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten