Publikace

Práce se zabývá tématem zadání územního plánu z pohledu krajiny, a to krajiny v nezastavěném území obce (extravilánu) a krajiny v zastavěném území obce (intravilánu). Vysvětluje důvod rozdělení tématu krajiny do dvou výše uvedených částí. Definuje stávající problémy a hledá řešešení v rámci stávajícího územního plánu a jeho vyhlášek s tím, že navrhuje dílčí úpravy. Pro extravilán je využíván stávající nástroj "koncepce uspořádání krajiny". Pro intravilán je to "systém sídelní zeleně", který je součástí urbanistické koncepce. Vzhledem k tomu, že územní plán je nástrojem hledání shody mezi mnoha různými zájmy a musejí mu rozumět především obyvatelé obce, pro které je zpracováván, je důraz kladen na srozumitelnost myšlenky, grafického zpracování i textu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten