S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Práce se zabývá tématem zadání územního plánu z pohledu krajiny, a to krajiny v nezastavěném území obce (extravilánu) a krajiny v zastavěném území obce (intravilánu). Vysvětluje důvod rozdělení tématu krajiny do dvou výše uvedených částí. Definuje stávající problémy a hledá řešešení v rámci stávajícího územního plánu a jeho vyhlášek s tím, že navrhuje dílčí úpravy. Pro extravilán je využíván stávající nástroj "koncepce uspořádání krajiny". Pro intravilán je to "systém sídelní zeleně", který je součástí urbanistické koncepce. Vzhledem k tomu, že územní plán je nástrojem hledání shody mezi mnoha různými zájmy a musejí mu rozumět především obyvatelé obce, pro které je zpracováván, je důraz kladen na srozumitelnost myšlenky, grafického zpracování i textu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten