Publikace

Územní souvislosti revitalizace sídlišť

prof. Ing. arch. Michal Kohout

Příspěvek se zabývá širšími územními souvislostmi revitalizace modernistických obytných struktur.Všímá si především problémů těchto struktur: jejich problematického postavení v rámci celospolečenského vnímání, nízkého technického a typologického standardu staveb, nízké kvality veřejných prostranství a systémových problémů jejich uspořádání. Hlavními tématy revitalizace těchto struktur z hlediska širšího plánování proto musí být: zčitelnění prostorové struktury, vytvoření konsensuálního prostoru pro nové stavební vstupy (co je a co není zastavitelné), hierarchizace prostranství - veřejné, poloveřejné, polosoukromé, doplnění nových obytných typologií, mix aktivit - vznik polyfunkčního prostředí.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten