S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Územní souvislosti revitalizace sídlišť

prof. Ing. arch. Michal Kohout

Příspěvek se zabývá širšími územními souvislostmi revitalizace modernistických obytných struktur.Všímá si především problémů těchto struktur: jejich problematického postavení v rámci celospolečenského vnímání, nízkého technického a typologického standardu staveb, nízké kvality veřejných prostranství a systémových problémů jejich uspořádání. Hlavními tématy revitalizace těchto struktur z hlediska širšího plánování proto musí být: zčitelnění prostorové struktury, vytvoření konsensuálního prostoru pro nové stavební vstupy (co je a co není zastavitelné), hierarchizace prostranství - veřejné, poloveřejné, polosoukromé, doplnění nových obytných typologií, mix aktivit - vznik polyfunkčního prostředí.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten