S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Protipovodňová opatření v architektuře a urbanismu

Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D.

Úloha architekta-urbanisty v procesu koncipování protipovodňové ochrany urbanizovaných území je nezastupitelná. Navrhovaná opatření mají v dotčeném i širším území trvalý vliv na jeho budoucí provoz, funkčnost a také estetické kvality. K celému problému je tak nutno přistupovat komplexně a v procesu návrhu i samotné realizace je nutno chápat architekta jako plnohodnotnou součást teamu odborníků nejrůznějších oborů. Preventivní i represivní složka protipovodňové ochrany urbanizovaných území se tak v záplavových lokalitách stává nedílnou součástí života nábřežních partií sídel. Chrání majetek, zdraví a životy lidí, ale v období mezi povodněmi, v období klidu, by měla být integrální součástí urbánního prostoru, parteru či městské krajiny. Měla by být navržena tak, aby prostředí nábřeží řek zkvalitňovala a stávala se tak potenciálem záplavových území, nikoli bariérou.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten