Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Publikace

Na ostravských sídlištích dnes žije více než polovina obyvatel města. Specifické podmínky působící při vzniku sídlišť přitom způsobují, že se tyto lokality výrazněji odlišují od ostatních typů městské zástavby a jejich prostředí je v mnohém zranitelnější vůči změnám, které si nevyhnutelně vynucuje vývoj. Je úkolem veřejné správy připravit prostředí sídlišť na přechod do dalších desetiletí jejich existence – zlepšit kvalitu prostředí, adaptovat sídliště na současné životní podmínky, efektivně zapojit obyvatele a další aktéry do jejich správy. S vědomím této výzvy podpořilo vedení statutárního města Ostrava společný výzkumný projekt katedry městského inženýrství VŠB-TUO a Centra Kvality Bydlení zaměřený na vyjasnění prostorových podmínek typům i podmínkám jejich dlouhodobé udržitelnosti. Druhá část mapuje kontext a historii ostravských sídlišť, třetí část potom analyzuje sociodemografické, ekonomické i prostorové podmínky jednotlivých sídlištních lokalit. Samotná strategie – její vize, cíle i postupy – je obsahem čtvrté části. Pátá část knihy obsahuje modelové pilotní projekty tří ostravských lokalit, které demonstrují předpokládané zásahy a postupy obsažené ve strategii. Úspěšná transformace sídlištních lokalit na autentická vícepodlažní zahradní města budoucnosti je úkolem vyžadujícím soustředěné mnohaleté úsilí. Předložená kniha si neklade za cíl – a bylo by to i pošetilé – takto komplexní jev vyčerpávajícím způsobem a s konečnou platností „vyřešit“. Naznačuje však zřetelně směr, kudy je možné se na této cestě za zlepšením života mnoha Ostravanů vydat.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.