Publikace

Práce se zabývá tématem zadání územního plánu z pohledu krajiny a to krajiny v nezastavěném území obce (extravilánu) a krajiny v zastavěném území obce (intravilánu). Vysvětluje důvod rozdělení tématu krajiny do dvou výše uvedených částí. Definuje stávající problémy a hledá řešení v rámci stávajícího územního plánu s tím, že navrhuje dílčí úpravy. Pro extravilán je využíván stávající nástroj „koncepce uspořádání krajiny“. Pro intravilán je to „systém sídelní zeleně“, který je součástí urbanistické koncepce.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten