Výzkumné projekty

Rozvojový potenciál obcí a regionů (TITSMMR926)

Cílem projektu je zpracovat metodiku hodnocení rozvojového potenciálu územních obvodů obcí a územních obvodů ORP. Stanovení metodiky hodnocení rozvojového potenciálu proběhne na základě heuristiky tematické odborné literatury a expertních rozhovorů, příp. doplněných dalším kvalitativním nebo kvantitativním výzkumem. Metodika bude využita pro vytvoření software, konkrétně webové stránky, kde bude na mapových vrstvách zobrazený aktuální rozvojový potenciál na úrovni obcí a ORP. Metodika musí být založena na analýze dobře dostupných a periodicky aktualizovaných dat tak, aby rozvojový potenciál v rámci webové aplikace mohl být automaticky aktualizován bez nutnosti dalšího sběru primárních dat v území. Cílem je vytvořit veřejně dostupný web, na kterém jednotlivé cílové skupiny najdou v rámci mapového zobrazení aktuální rozvojový potenciál územních jednotek, přičemž správa tohoto webu bude nenáročná, protože zdrojová data budou z primárních databází stahována automaticky a automaticky bude probíhat i samotný výpočet rozvojového potenciálu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.