Výzkumné projekty

Principy tvorby prostředí pro osoby s Parkinsonovou nemocí

Smyslem je vytvoření metodiky a praktické ověření teoretických poznatků o tvorbě a vlivu architektonického prostředí na osoby s Parkinsonovou nemocí, jako jednou z oblastí s velmi specifickými potřebami, které dosud nejsou ve vztahu k tvorbě prostoru zakotveny v žádných materiálech. Projekt bude probíhat ve spolupráci s Institutem intermédií při ČVUT, v jehož prostorách budou simulována prostorová uspořádání za spolupůsobení audiovizuálních technologií. Na základě dosavadního poznání a ve spolupráci s odborníky z oblasti medicíny bude zkoumán a dokumentován vliv různých typů prostoru a jeho zařízení na konkrétní osoby s Parkinsonovou nemocí, jejich možnosti pohybu a orientace. Výsledkem bude zdokumentovaný souhrn modelových situací a principů jejich vhodných řešení včetně návrhů konkrétních prostor. Výsledky projektu se významně promítnou do zásad tvorby prostředí tak, aby se plnohodnotný a samostatný život těchto lidí prodloužil na maximální možnou dobu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.