Výzkumné projekty

Hodnocení úspěšnosti účasti veřejnosti v urbanismu a územním plánování v českém prostředí

Zapojení veřejnosti (participace) do plánování je v současné době rozšiřujícím se trendem. Důvody spočívají v charakteru typické dnšní úlohy, kterou je přestavba (dříve výstavba na zelené louce) a strategii udržitelného rozvoje zahrnující participaci na rozhodování jako důležitou součást sociálního pilíře TUR. V ČR se participace rozšiřuje zejména pod vlivem zahraničí, často je motivována finančně (nadace, ESF). Chybí přitom jasné definice, co přesně pojem znamená, jaké cíle má naplňovat, a jak poznat, že byly úspěšně naplněny. Nejasnosti vedou k absenci věcné debaty a emotivnímu hodnocení přínosů. Práce si klade za cíl na základě autoritami popsaných potenciálních přínosů participace z literární rešerše formou kvalitativního sociologického výzkumu (rozhovory s aktéry, zkoumání projektovaného a výsledného stavu řešeného území) zda, a jakým způsobem jsou v ČR očekávané přínosy naplňovány. Výsledky budou použitelné pro stanovení indikátorů úspěšnosti a pro výběr příkladů dobré praxe.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.