Výzkumné projekty

Prostorové aspekty hodnotícího modelu hedonické ceny pro hl. m. Prahu

Výzkumný projekt se zaměřuje na aplikaci analytických dat s geografickou složkou. Zejména jde o realitní informace o nemovitostech vstupujících do hodnotících modelů, které budou praktickou částí disertační práce. To vše, v souladu s posledními výzkumy této problematiky, ve vztahu ke prostorové autokorelaci (vliv cen sousedních nemovitostí) a popřípadě prostorové nestacionaritě (různé chování v různých místech). Tyto geografické (prostorové) aspekty modelů porušují předpoklad pro korektní výzkum pomocí lineárních modelů, které jsou obvykle běžně používány. V rámci modelu budou testovány významnosti vybraných územních charakteristik (například: dostupnost MHD, kvalita ovzduší, dostupnost rekreačních ploch, místní urbanistická struktura, úroveň hluku v místě a dalších) na cenu nemovitosti, to vše na území hlavního města Prahy, popřípadě s rozšířením na metropolitní region. Prostřednictvím ceny bude tedy hodnocen vliv atributů prostředí. Pro zjištění vlivu územních charakteristik na hodnotu bude využito statisticky ověřených metod regresní analýzy rozšířenou o vybrané prostorové šetření, které se pro podobné účely v zahraničních pracích běžně používají.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.