Výzkumné projekty

Vývoj fraktální dimenze urbánní struktury českých měst

Město je v mnoha svých vrstvách uspořádané více či méně fraktálně - jeho fyzická struktura, veřejná prostranství, dopravní i technická infrastruktura, rozložení vybavení, sociální struktura aj. Měřením fraktální dimenze urbánní struktury získáme porovnatelné hodnoty k posouzení fraktálního uspořádání města - uspořádané provázané posloupnosti měřítek zástavby i volného prostoru. Výsledek je indikátorem míry komplexity struktury. Vyšší míra fraktálního uspořádání umožňuje ideální distribuci energie, stabilní a adaptabilní rámec pro kvalitní životní prostředí, zejména pokud je odvozeno z měřítka člověka. Měření bude provedeno pro celá města a pro části měst s převažující typologií zástavby na základě jejich plošného vizuálního zobrazení - schwarzplannu, metodou BCM (Box-Counting Method). Na podkladu map zástupců českých měst a jejich vývoje od pol. 19 století do současnosti můžeme pozorovat různý nárůst fraktality s různou mírou vlivu konkrétních urbánních forem - domovního bloku, polobloku či otevřených forem zástavby.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.