Výzkumné projekty

Venkovský charakter - Charakteristické znaky veřejného prostoru venkovského intravilánu

Výzkumný projekt je zaměřen na veřejná prostranství v intravilánu českého venkova. Tématem výzkumu je fenomén venkovskosti, tedy venkovského charakteru jako hodnoty spojované s podobou životního prostředí venkovských obcí. S vědomím toho, že charakter venkova bývá jeho obyvateli definován zejména formou mezilidských vztahů, je předmět výzkumu omezen na fyzický rámec prostředí, který se podílí na definování venkovského charakteru již ze své podstaty. Cílem výzkumu je nalezení, zhodnocení a popsání základních rysů a vztahů v prostoru, které venkovskost spoluutvářejí, a to takovým způsobem, aby tyto poznatky mohly být posléze prakticky využity například při tvorbě a úpravách veřejných prostranství intravilánu a to za účelem posílení venkovského charakteru prostředí. Výzkumný projekt bude věnován vizuálnímu detailu veřejného prostoru českého venkova - oblasti, která doposud nebyla samostatně vědecky zpracována (nachází se na pomezí zájmu několika odborných disciplín). Jeho ambicí je poskytnout ucelené informace a tematická data k problematice, která je přes svou naléhavost v současnosti jen velmi obtížně uchopitelná.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.