Výzkumné projekty

Prostorové parametry bydlení 1948 - 1989

V souvislosti s přípravou zákona o sociálním bydlení se do české odborné diskuse vrátila i otázka prostorového standardu podporovaných bytů. Předkládaný projekt si klade za cíl zmapovat vývoj prostorových parametrů bytové výstavby v poválečném vývoji v Československu do roku 1989. Projekt přispívá k porozumění provázanosti vybraných parametrů staveb s kulturní i ekonomickou realitou v české společnosti a dále k lepšímu pochopení vývoje těchto parametrů při koncipování veřejných politik v oblasti bydlení.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.