Výzkumné projekty

Sociální vzestup a pád a jeho odraz v architektuře

Výzkum se zaměří na studium důsledků sociálního vzestupu nebo pádu vlastníků objektů, na jejich stavební činnost v různých historických obdobích. Tyto důsledky budou sledovány ze stavebních projevů a jejich stop, které je možno vyčíst z jednotlivých staveb. Často jde o sledování stop velice subtilních, ale s o to větší výpovědní hodnotou, která nebyla doposud zpracovávána a brána v potaz. Převažujícím metodickým nástrojem bude aplikovaný a prohloubený stavebně historický průzkum se zobecněním jeho výsledků, tedy výzkum vytipovaných objektů a jejich následná kriticko-historická analýza. Jedním z cílů bude také sledování a pojmenování společných projevů s obecnou platností, které bude možné sledovat napříč dějinami. Formou výstupu bude publikace případových studií (v odborném tisku a jejich představení na tuzemských i zahraničních konferencích s publikačními výstupy).

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.