Výzkumné projekty

Architektura dětem - 4. ročník

Záměrem konference je navázat na témata řešená na prvních třech ročnících konference Architektura dětem a obnovit její konání po tříleté pauze. Proto je pro tento rok zvolena komornější forma konference přímo na FA ČVUT. Specificky se bude věnovat prostoru pro dětskou volnou hru ve městě a osobnímu vztahu dětí ke vlastnímu okolí a městu, což jsou témata, která se aktuálně zviditelnila i kvůli změnám užívání městského prostředí v důsledku pandemických opatření. Tématika: Hra je nedílnou součástí dětského života, ale také významným prostředkem pro poznávání sebe i okolního světa. Specificky nestruktorovaná (volná) hra dává dětem svobodu zkoumat, tvořit a objevovat svět bez předem daných pravidel nebo pokynů. Je odborníky vnímána jako klíčová pro zdravý kognitivní vývoj dítěte, rozvíjí jeho sociální a emocionální dovednosti, schopnost řešit problémy a interagovat ve skupině vrstevníků. Vzhledem k množství dětí vyrůstajících ve městech je vhodně koncipované urbánní prostředí klíčové k naplnění tohoto dětského práva a potřeby. Důležitost dostupnosti a bezpečnosti adekvátních veřejných prostor ve městech se stala výrazným tématem v reakci na omezení v rámci covidové pandemie, která zejména na děti dopadla velmi tvrdě. Kvalitní městský veřejný prostor by v ideálním případě mohl sloužit jako náhrada možností socializace i fyzické aktivity, která obvykle probíhá ve školách a interiérech. Současný veřejný prostor (českých) měst je však z velké většiny k dětem nepřívětivý. Jejich pobyt je směřován na konkrétně určená a ohraničená místa typu dětská nebo sportovní hřiště, izolovaná od zbytku města, často uniformě ztvárněná a s nedostatečnou nabídkou pro děti různého věku a různé styly hry. V posledním desetiletí se zájem o vhodnost městského prostředí pro pobyt dětí zvedá, což je reflektováno odbornými publikacemi a iniciativami po celém světě (např. Iniciativa Child Friendly Cities a její česká odnož Město přátelské k dětem). Některá města navíc reagují vlastními meto

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.