Výzkumné projekty

Kvalitní a udržitelná veřejná výstavba: funkční specifikace, rozhodování a komunikace ve stavebních projektech

Hlavním cílem projektu je vytvoření odborné knihy, která popíše proces přípravné fáze stavebního projektu s důrazem na participativní design, mezioborovou spolupráci a udržitelnost stavby. Knihu doplní informační web nabízející vedle elektronického dokumentu také vzory zadávací dokumentace, knihovnu metod včetně šablon pro jejich využívání a příklady dobré praxe. Publikace a další výstupy vyjdou z podkladové studie zaměřené na potřeby a problémy měst a evaluaci dostupných metod a realizovaných projektů. Postup bude ověřen ve dvou obcích, pro které bude vytvořena funkční specifikace budovy. Výstupy projektu nabídnou obcím komplexní znalostní základnu pro zadávání kvalitních stavebních projektů a podpoří spolupráci mezioborových týmů při přípravě projektů udržitelných veřejných staveb.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.