Zprávy

CEEPUS – výzva k předložení žádostí o prodloužení stávající sítě nebo založení nové

Blíží se termín pro možnost založit novou síť v rámci programu CEEPUS nebo prodloužit stávající. CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) je výměnný program pro regionální spolupráci vysokých škol v zemích střední a jihovýchodní Evropy. Skýtá zajímavou možnost spolupracovat se zeměmi jako Albánie, Bosna a Hercegovina, Severní Makedonie, a další. Tematicky zaměřené projekty se realizují nejčastěji na úrovni kateder či ústavů vysokých škol. Na řešení projektu participují vždy nejméně tři vysoké školy ze tří zemí zapojených do programu CEEPUS, které společně vytváří tzv. síť.

Do 15. 1. 2020 je nutné předložit online všechny potřebné náležitosti ať už k založení nebo prodloužení sítě. V případě zájmu poskytuje poradenství k administraci vašich CEEPUS sítí Jarmila Vokounová ze zahraniční oddělení fakulty.

Součástí aktivit v rámci sítě mohou být:

 • Mobility akademických pracovníků
 • Krátkodobé studentské pobyty
 • Semestrální studentské pobyty
 • Letní školy
 • Odborné exkurze
 • Koordinační schůzky

Pedagogové mohou vycestovat na výukový pobyt. Studenti mají možnost účastnit se během zahraničních pobytů seminářů a přednášek, které jsou relevantní́ pro jejich studijní́ obor. Získané ECTS kredity jim vysílající VŠ následně uzná. Krátkodobé pobyty jsou určené k zpracování́ závěrečné práce – bakalářské, magisterské či disertační.  Oblíbené jsou také odborné exkurze a letní školy. Studenti mohou vycestovat i na praktickou stáž, pokud je garantem přímo hostitelská VŠ.

Důvody, proč vstoupit do programu CEEPUS:

 • Možnost dlouhodobé kontinuity projektů
 • Nenáročná administrativa a jednoduché financování: stipendium vyplácí hostitelská země, cestovné může hradit vysílající univerzita
 • Podpora krátkodobých pobytů
 • Snazší uznávání studia v rámci ECTS
 • Studenti nehradí studijní poplatky
 • Kontaktní osoba na hostitelské univerzitě
 • Individuální mobilita „freemover”
 • Důraz na společné vzdělávací programy „Joint Programmes“ a udělování dvojích akademických titulů „Joint Degrees“
 • Umbrella Solution: možnost získání statutu studenta bez finanční podpory

Vše přehledně a online na www.ceepus.info

Více informací najdete na stránkách Domu zahraniční spolupráce.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.