Zprávy

Děkan vyhlašuje 1. ročník soutěže o Cenu děkana

Děkan Fakulty architektury ČVUT v Praze Ladislav Lábus vyhlašuje zpětně za akademický rok 2020/2021 historicky 1. ročník soutěže o Cenu děkana a Cenu akademické obce FA za mimořádný počin. Předmětem ocenění jsou studentské projekty a práce vypracované v rámci výuky na fakultě v akademickém roce 2020/2021 nebo mimořádné počiny studentů fakulty bakalářského, magisterského a doktorského studia. Mezi vítěze a oceněné, jednotlivce nebo týmy, bude rozděleno až 150 000 Kč.

Smyslem soutěže je ocenit mimořádné studentské práce a počiny, vybrat a archivovat je za účelem dokumentace a prezentace výsledků a rozvoje fakulty, motivovat studenty a zvýšit kvalitu studentských prací. Soutěž je nástrojem vedení fakulty pro reflexi vývoje i směřování výuky.

Cena děkana bude udělena ve třech soutěžních kategoriích – za semestrální projekt, diplomní práci a vědu a výzkum. Děkan může udělit i Cenu akademické obce za mimořádný počin. Nominace se podávají na jednotném webovém formuláři do 20. října 2021.

V kategorii Cena děkana za semestrální projekt mohou být nominovány ateliérové projekty všech programů studia za uplynulý akademický rok kromě ZAN, ATBS, BP a DP rozdělené do tří kategorií (Architektura, Urbanismus a Krajinářská architektura, Design). Každý vedoucí ateliéru může za uplynulý akademický rok nominovat jednu práci, výjimečně dvě práce s odůvodněním. Děkanem pověření experti mohou nominovat další práce, jejich počet bude upřesněn v rámci jmenování. V kategorii Architektura děkan může udělit i mimořádnou cenu za projekt staveb se složitým provozem.

V kategorii Cena děkana za diplomní projekt může každý vedoucí ateliéru ze všech oborů studia nominovat nejvýše jednu práci za uplynulý akademický rok a každá komise pro obhajobu diplomních prací také jednu.

V kategorii Cena děkana za vědu a výzkum mohou být školiteli, vedoucími ústavů, podílejících se na doktorském studijním programu a komisemi pro obhajoby doktorských disertačních prací nominovány nejlepší disertační a vědecko-výzkumné práce, projekty SGS a další standardizované vědecko-výzkumné výstupy.

Na Cenu akademické obce za mimořádný počin v oblasti studijních výsledků a aktivit studentů nebo reprezentace fakulty mohou podávat nominace členové vedení FA, kolegia FA, Akademického senátu FA a členové Vědecko-umělecké rady FA. Členové akademické obce podávají nominace prostřednictvím členů Akademického senátu FA.

Všichni vítězové a ocenění dostanou diplomy. Vítězové jednotlivých kategorií Ceny děkana dostanou finanční odměnu. Cena akademické obce za mimořádný počin není spojena s finanční odměnou. Slavnostní vyhlášení proběhne v Betlémské kapli při příležitosti oslav 45. výročí samostatné Fakulty architekty.

Podrobnější informace najdete na webu soutěže.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.