O Soutěži

Smyslem Ceny děkana je ocenit mimořádné studentské práce a počiny, vybrat a archivovat je za účelem dokumentace a prezentace výsledků a rozvoje fakulty, motivovat studenty a zvýšit kvalitu studentských prací. Soutěž je nástrojem vedení fakulty pro reflexi vývoje i směřování výuky.

Okruh účastníků

Studenti FA ČVUT (bakalářského, magisterského a doktorského studia) – jednotlivci nebo týmy.

Předmět ocenění

Předmětem ocenění jsou studentské projekty a práce vypracované v rámci výuky na FA ČVUT v uplynulém AR nebo mimořádné počiny studentů FA ČVUT.

Soutěžní kategorie

Cena děkana bude udělena ve třech soutěžních kategoriích:

  • semestrální projekt
  • diplomní práce
  • věda a výzkum 

Děkan může udělit i Cenu akademické obce za mimořádný počin.

Práce nominují vedoucí ateliérů, školitelé, zástupci komisí pro obhajoby diplomních a doktorských prací a děkanem jmenovaní experti podle pravidel, uvedených ve Statutu ceny. Mimořádné počiny nominují členové vedení, kolegia, akademického senátu a vědecko-umělecké rady. Členové akademické obce podávají nominace prostřednictvím členů akademického senátu.

Odměny

Všichni vítězové a ocenění dostanou diplomy, přičemž vítězové jednotlivých kategorií Ceny děkana dostanou finanční odměnu. Cena akademické obce za mimořádný počin není spojena s finanční odměnou.

Prezentace finalistů a oceněných

Oceněné návrhy budou prezentovány na internetových stránkách a sociálních sítích FA ČVUT, v ročence FA ČVUT, v rámci výstav studentských prací. Oceněné práce v kategorii Věda a výzkum budou podpořeny pro publikování.

Koordinátorka ceny

Kristýna Sedlaříková, kristyna.sedlarikova@fa.cvut.cz

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.