Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

O soutěži

Cena děkana FA ČVUT je oceněním mimořádných semestrálních, diplomových, dizertačních a vědecko-výzkumných prací za daný akademický rok. Cílem ceny je prezentace excelentní tvůrčí práce studentek a studentů FA ČVUT a reflexe kvality a směřování výuky na FA ČVUT.

Okruh účastníků

Studenti FA ČVUT (bakalářského, magisterského a doktorského studia) – jednotlivci nebo týmy.

Předmět ocenění

Studentské projekty a práce vypracované v rámci výuky na FA ČVUT v daném akademickém roce.

Soutěžní kategorie

Cena děkana bude udělena v těchto soutěžních kategoriích:

  • ateliérový projekt prvního ročníku
  • ateliérový projekt v kategorii: Architektura, Urbanismus, Krajinářská architektura, Design
  • diplomová práce
  • teoretická semestrální práce
  • věda a výzkum

Děkan může udělit i Cenu za mimořádný počin u ateliérového projektu v kategorii development, experimentální projekt, památková péče, udržitelnost a v další kategorii podle rozhodnutí poroty.

Práce nominují vedoucí ateliérů, členové komisí pro obhajobu diplomových prací a komisí pro obhajoby dizertačních prací, vedoucí semestrálních prací prostřednictvím vedoucího ústavu, školitelé a vedoucí ústavů podílejících se na DSP.

Odměny

V každé kategorii se uděluje jedna cena. Všichni vítězové obdrží diplomy, cenu a finanční odměnu. Pokud bude oceněn autorský tým, obdrží cenu a diplom všichni členové týmu, finanční odměna bude mezi členy týmu rozdělena rovným dílem. Všichni nominovaní na vítěze obdrží diplomy.

Prezentace nominovaných a oceněných

Oceněné návrhy budou prezentovány na webových stránkách a sociálních sítích FA ČVUT, dále v elektronickém sborníku a na výstavě nominovaných a oceněných projektů a prací.

Odevzdání nominovaných projektů

Nominované projekty se odevzdávají pouze elektronicky.

Koordinátorka ceny

Andrea Vondráková andrea.vondrakova@cvut.cz

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.