Zprávy

Martin Pospíšil bude novým profesorem

Doc. Martin Pospíšil z Ústavu nosných konstrukcí úspěšně absolvoval řízení ke jmenování profesorem v oboru Architektura, konstrukce a technologie.

Doc. Martin Pospíšil z Ústavu nosných konstrukcí FA ČVUT v Praze úspěšně absolvoval jmenovací řízení ke jmenování profesorem v oboru Architektura, konstrukce a technologie. V rámci jmenovacího řízení proběhly dne 2. 3. 2022 před Vědecko-uměleckou radou FA ČVUT v Praze a dne 19. 4. 2022 před Vědeckou radou ČVUT v Praze dvě těmito radami kladně hodnocené profesorské přednášky na téma "E-P metoda a její aplikace při průzkumu historických mostních konstrukcí". Dokumentace jmenovacího řízení byla poté odeslána MŠMT ČR k přípravě dekretu o jmenování profesorem a k jeho předložení k podpisu prezidentu republiky.

V profesorské přednášce doc. Pospíšil krátce shrnul svou předchozí více než třicetiletou praxi, absolvované studium, zahraniční stáže a vědecké pobyty a představil metodu pro posouzení vlivu diagnostických a sanačních a rekonstrukčních postupů na památkovou hodnotu historických konstrukcí, kterou sestavil společně s kolegyní z Univerzity ve Štrasburku doktorkou Eberhardt a která je jedním z výsledků pětiletého výzkumného projektu obnovy historických ocelových mostů, na němž pod vedením profesora Ryjáčka z katedry ocelových a dřevěných konstrukcí Fakulty stavební spolupracuje několik součástí ČVUT v Praze.

Osobnost Martina Pospíšila je s FA ČVUT spjata od roku 2009, kdy nastoupil jako externí vyučující předmětu Nosné konstrukce a v roce 2013 byl jmenován vedoucím Ústavu nosných konstrukcí. V roce 2017 obhájil habilitační práci v oboru Architektura, konstrukce a technologie a o dva roky později se stal proděkanem pro vědu, výzkum a uměleckou činnost.

Na FA je autorem nové koncepce výuky statiky a nosných konstrukcí v bakalářském studiu, připravil výuku stavebního práva pro zahraniční magisterské studenty a od příštího semestru i výuku předmětu Building Structures. V doktorském studiu byl na základě jeho koncepce nově akreditován doktorský studijní program Architektura a urbanismus zahrnující pět základních zaměření vědy a výzkumu v architektuře.

Doc. Dr. Ing. Martin Pospíšil, Ph.D. vystudoval kamenosochařství na SPŠ kamenické v Hořicích, poté absolvoval Fakultu stavební VUT v Brně, kde promoval na katedře ocelových konstrukcí a mostů. Další vzdělání získal na Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně, na Ústavu pro postgraduální vzdělávání Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a na ústředním pracovišti Národního památkového ústavu v Praze. Na ČVUT v Praze absolvoval bakalářské studium inženýrské pedagogiky, doktorské studium architektury a stavitelství, doktorské studium historie techniky a na Kloknerově ústavu kurzy zkušebnictví stavebních hmot a konstrukcí.

Na École doctorale d'histoire pařížské Sorbonny (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne; souběžně v double-degree s ČVUT v Praze) absolvoval s vyznamenáním doktorské studium historie se zaměřením na dějiny techniky (2013–2019; Dr. – docteur en histoire).

Profesně se Martin Pospíšil zaměřil na projektování rekonstrukcí památkově chráněných staveb. Od roku 2000 do roku 2012 pracoval ve veřejné správě jako státní stavební a památkový dozor na přibližně stovce staveb, z nichž některé získaly národní nebo mezinárodní ocenění (např. zámek Kynžvart, státní hrad a zámek Bečov, klášter Premonstrátů Teplá). V roce 2010 byl jmenován soudním znalcem v oboru stavebnictví, specializace památkově chráněné stavby a pro roky 2010–2012 jej jmenoval ministr kultury ČR členem své poradní komise pro památkový fond.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.