Zprávy

Cena děkana FA ČVUT pro nejlepší studentské práce

Děkan Fakulty architektury ČVUT v Praze Dalibor Hlaváček vyhlašuje soutěže o Cenu děkana za akademický rok 2021/22. Součástí ceny jsou nově i projekty studentů prvních ročníků nebo teoretické semestrální práce. Mezi vítěze a oceněné se rozdělí téměř dvě stě tisíc korun.

Smyslem soutěže je ocenění mimořádných semestrálních, diplomových, dizertačních a vědecko-výzkumných prací za daný akademický rok. Cílem ceny je prezentace excelentní tvůrčí práce našich studentek a studentů a reflexe kvality a směřování výuky na FA ČVUT.

„Jsem rád, že můžeme navázat na první ročník soutěže, kterou v loňském roce založil emeritní děkan profesor Ladislav Lábus. Každý semestr vzniká na naší fakultě přibližně tisíc ateliérových prací a nespočet prací teoretických. Cena děkana chce vyzdvihnout ty nejlepší. V předchozím roce to byly projekty Českého domu na Tchaj-wanu, Bubenečského Břehu nebo Stavebních robotických systémů. V letošním roce jsme rozšířili počet kategorií o práce prvních ročníků a teoretické semestrální práce, oddělili jsme kategorii Urbanismus a Krajinářská architektura. Nové je i složení poroty, která je u ateliérových prací pouze externí, u teoretických prací externisté převažují. Cena děkana FA ČVUT nemá konkurovat cenám, které již na fakultě jsou jako Druhá kůže, která oceňuje projekty bytových staveb, nebo studentská cena Olověný Dušan. Jedná se o cenu instituce, která by měla pokrýt co největší škálu studentských prací, které na škole vznikají,“ říká děkan fakulty Dalibor Hlaváček.

Porota pro hodnocení ateliérových a diplomových projektů:

interní

Dalibor Hlaváček

externí

Jiří Opočenský

Jan Němeček

Tomáš Novotný

Michaela Tomišková

Lucie Vogelová

Markéta Zdebská

 

Porota pro hodnocení teoretických semestrálních a vědecko-výzkumných prací

interní

Dalibor Hlaváček

Martin Pospíšil

Petr Vorlík

externí

Josef Chybík

Petr Kratochvíl

Henrieta Moravčíková

Mária Topoľčanská

Cena děkana bude udělena v těchto soutěžních kategoriích – za ateliérový projekt prvního ročníku, za ateliérový projekt v kategoriích Architektura, Urbanismus a Krajinářská architektura, Design, za diplomovou práci, za teoretickou semestrální práci, za vědu a výzkum. Nominace se podávají prostřednictvím webového formuláře do 30. června 2022.

V kategorii Cena děkana za ateliérový projekt prvního ročníku mohou být nominovány ateliérové projekty studentů prvního ročníku z druhého semestru (Základy architektonického navrhování II, Základy krajinářského navrhování II, Základy designu II) za daný akademický rok. Každý vedoucí ateliéru prvního ročníku může nominovat 1 projekt za daný akademický rok.

Do kategorie Cena děkana za ateliérový projekt může nominovat každý vedoucí ateliéru dva projekty za daný akademický rok, rozdělené do 4 hlavních kategorií Architektura, Urbanismus, Krajinářská architektura a Design. Mimo těchto cen může být ateliérovému projektu udělena Cena děkana za mimořádní počin v kategoriích development, experimentální projekt, památková péče, udržitelnost a v další kategorii podle rozhodnutí poroty.

V kategorii diplomové práce může každý vedoucí ateliéru nebo členové komise pro obhajobu diplomových prací nominovat nejvýše jednu práci za daný akademický rok.

V kategorii Cena děkana za teoretickou semestrální práci mohou být nominované teoretické semestrální práce nebo diplomní seminář. Nominovat mohou vedoucí semestrálních prací prostřednictvím vedoucího ústavu.

Do Ceny děkana za vědu a výzkum patří dizertační práce, vědecko-výzkumné práce, odborné publikace nebo odborné články publikované v impaktovaném nebo recenzovaném periodiku. Nominovat do této kategorie mohou členové komise pro obhajoby dizertačních prací, školitelé nebo vedoucí ústavů podílejících se na doktorských studijních programech.

Slavnostní vyhlášení proběhne na Fakultě architektury ČVUT v říjnu letošního roku.

Podrobnější informace najdete na stránkách soutěže.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.