Lidé

Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D.

Autoři
Vyoralová, Z.
Publikováno v
vytápění, větrání, instalace. 2020, 2020(3), 154-159. ISSN 1210-1389.
Rok
2020
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
Autorka předkládá základní přehledovou stať o hospodaření s vodou, vodních zdrojích, celosvětovém trendu spotřeby vody a možnostech zásobování vodou. Zároveň se věnuje i požadavkům na kvalitu vody využívané jak vně, tak i uvnitř budovy. V neposlední řadě článek ukazuje základní možnosti zpětného využití odpadní vody její transformací na vodu užitkovou pro snížení spotřeby pitné vody v budovách.
Autoři
Vyoralová, Z. ed. - Novotný, F. ed. - Grohmannová, K. ed. - Falladová, K. ed., - Rolínková, J. ed.
Publikováno v
Fakulta architektury ČVUT v Praze, 2020-05-19. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. ISBN 978-80-01-06732-1.
Rok
2020
Podkategorie
Sborník
Autoři
Vyoralová, Z.
Publikováno v
Praha 2: Informační centrum ČKAIT s.r.o., 2020. ISBN 978-80-88265-26-9.
Rok
2020
Podkategorie
Kniha
Související lidé
Anotace
Technická zařízení budov je název pro soubor profesí, které souvisí se stavbou, stavbu doplňují a zajišťují její plnou funkčnost. Proto jsou její neoddělitelnou součástí a spolu s architektonickým ztvárněním stavby vytváří pohodu prostředí. Jednotlivé profese jsou tvořeny technologiemi a instalacemi, které musí být navrženy, umístěny a propojeny tak, aby jejich přítomnost podtrhla funkci objektu a vytvořila vhodné mikroklima pro pobyt a práci člověka. Koordinace jednotlivých profesí, způsob jejich vedení, ukládání, vzájemná součinnost a použití v rámci stavby vytváří nebo se minimálně podílí na celkovém stavu vnitřního prostředí a formuje celkovou energetickou bilanci objektu.
Autoři
Vyoralová, Z. ed. - Novotný, F. ed. - Falladová, K. ed., - Rolínková, J. ed.
Publikováno v
Praha, 2019-05-14. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2019. ISBN 978-80-01-06653-9.
Rok
2019
Podkategorie
Sborník
Autoři
Vyoralová, Z.
Publikováno v
Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2017. ISBN 978-80-01-06095-7.
Rok
2017
Podkategorie
Vysokoškolské skriptum
Související lidé
Anotace
Publikace zahrnuje problematiku zásobování plynem a jeho rozvody v objektu a domovní přípojce a seznamuje s koncepcí vytápěcích soustav, zdrojů tepla, otopných těles a dalších příslušenství. Zahrnuje problematiku ohřevu teplé vody v návaznosti právě na zdroj vytápění objektů.
Autoři
Vyoralová, Z.
Publikováno v
Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2016. ISBN 978-80-01-05877-0.
Rok
2016
Podkategorie
Vysokoškolské skriptum
Související lidé
Anotace
Skriptum se zabývá problematikou zdravotnětechnických zařízení je rozčleněno do dvou základních celků - zásobování vodou – kde je rozebírána problematika zásobování objektů pitnou vodou, napojení objektů na veřejnou vodovodní síť, varianty řešení rozvodů uvnitř objektu, způsoby ohřevu TV a podmínky jejího vedení v objektu. Oto téma zahrnuje i otázku požární bezpečnosti budov v návaznosti na požární vodovod a samočinná hasící zařízení. Druhým tématem - Odvodnění objektů – tato část je tematicky rozčleněna na nakládání s dešťovou vodou v rámci objektu a pozemku, popisuje způsoby zachycování, vedení, akumulace a likvidace. Věnuje se též velmi aktuální otázce zpětného využití dešťové vody. Druhá část se zaměřuje na odpadní vodu splaškovou, počínaje zařizovacími předměty, jejich umístění a napojení na systém vnitřní kanalizace až po čištění splaškové odpadní vody na pozemku nebo jejího odvodu do stokové sítě.
Autoři
Vyoralová, Z.
Publikováno v
In: Aktuální trendy ve stavebnictví. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, 2014. ISBN 978-80-01-05536-6.
Rok
2014
Podkategorie
Stať ve sborníku
Související lidé
Anotace
Světlo je jedním z nejdůležitějších faktorů prostředí, ve kterém žijeme. Ovlivňuje nejen psychickou, ale i fyzickou pohodu člověka, jeho pracovní výkon, schopnost regenerace. Pokud není zajištěno dostatečné vnitřní osvětlení v místě pobytu lidí, může dojít k přechodnému, někdy dokonce k trvalému poškození zdraví člověka.
Autoři
Vyoralová, Z. - Hrdlička, P.
Publikováno v
Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2013. ISBN 978-80-01-05202-0.
Rok
2013
Podkategorie
Vysokoškolské skriptum
Anotace
Skriptum Technická infrastruktura měst a sídel nás seznamuje s jednotlivými systémy technické infrastruktury. Začleňuje technickou infrastrukturu do urbanismu města a zabývá se problematikou zásobování vodou, odvodněním a zásobením území energiemi. Popisuje nejen sítě tepelné – zásobování plynem a centrální zásobování teplem, ale věnuje se i zásobování území elektrickou energií. Jsou zde i základní informace o o systémech pro přenos informací a odpadovém hospodářství.
Autoři
Kaňka, J. ed. - Vyoralová, Z. ed. - Žák, P. ed. - Pelech, M. ed. - Slezák, J. ed. - Vrbík, P. ed. - Novotný, J. ed., - Ullmannová, K. ed.
Publikováno v
Praha, 2012-01-12. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2012.
Rok
2012
Podkategorie
Sborník
Autoři
Vyoralová, Z. - Kaňka, J. - Žák, P. - Novotný, J. - Slezák, J. - Vrbík, P. - Ullmannová, K., - Pelech, M.
Publikováno v
In: Aktuální problémy osvětlení a oslunění budov. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2012. pp. 45-51.
Rok
2012
Podkategorie
Stať ve sborníku
Související lidé
Anotace
Zraková pohoda v interiéru nezávisí pouze na volbě osvětlovací soustavy, zdrojů světla a osvětlovacích těles, ale úzce souvisí i s barevností celého interiéru, jeho vybavením a uspořádáním.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.