Lidé

doc. Ing. Michael Rykl, Ph.D.

Autoři
Cejpová, M. - Poloprutský, Z. - Poučová, Š. - Bujok, A., - Rykl, M.
Publikováno v
The Civil Engineering Journal. 2020, 29(4), 518-533. ISSN 1805-2576.
Rok
2020
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
The article deals with metric survey documentation of medieval and early modern kitchens preserved in various types of buildings in the Czech Republic. Historic kitchens are important but still neglected technical monuments in terms of knowledge of their functional and structural aspects. As part of the student scientific project, surveys and metric survey documentation were carried out, which are the bases for the creation of diagrams of the spatial and structural arrangement of medieval and early modern kitchens. For the article, five very well-preserved kitchens were selected which represent three construction types of historical kitchens. For selected examples, their current metric survey documentation was evaluated. According to its quality and according to the character of a particular kitchen, the method of new metric survey documentation was chosen – 3D geodetic measurement (total station), Terrestrial Laser Scanning (point cloud and 3D model) and close range photogrammetry (point cloud and textured 3D model). The aim was to test and evaluate the informative possibilities of these technologies. Outputs are the description and the metric survey documentation of the selected kitchens. These outputs will be used in the passports of individual buildings to evaluate their construction development. The documentation will also allow the creation of generalizing schemes of spatial and structural arrangement of the individual types of kitchens.
Autoři
Rykl, M.
Publikováno v
In: Svorník 17/2019.. Praha 6: •Sdružení pro stavebně historický průzkum, 2019. p. 97-103. ISSN 1802-8128. ISBN 978-80-906326-6-0.
Rok
2019
Podkategorie
Stať ve sborníku
Související lidé
Anotace
Příspěvek ukazuje nestandardní situace nalezených nátěrů. Při zanedbaném celku se touha po úpravnosti interiéru propíše i na vnější špalety oken. Někdy je natírána poškozená omítka, aniž byla předtím opravena, jindy je nátěr jen náhradou nikdy nerealizované fasády. Popsané situace obecně odhalují nestandardní epizodu či déletrvající problematické období ve fungování domu a naznačují postavení či rozpoložení majitelů i uživatelů.
Autoři
Rykl, M. - Kolovský, M. - Holeček, J. - Kostelníková, N. - Hurná, D., - Sedlická, J.
Publikováno v
In: Dějiny staveb 2019. Plzeň: Ing. Petr Mikota, 2019. p. 237-266. ISSN 1803-0777. ISBN 978-80-87170-70-0.
Rok
2019
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
Stavebně historický průzkum , zpracovávaný učitelem a studenty fakulty architektury učinil vrstevnatou sondu do stavebních dějin jednak objektu samého, jednak přinesl informace širšího dosahu. Obohatila se znalost o kadaňských městských hradbách. Poodhalena byla disposice domu, který „kolonizoval“ v raném novověku již méně_ potřebný parkán. Dům od 16. do 18. stol. byl síňového typu, bezpochyby patrový. V období baroka v blíže neurčitém čase ve 2. polovině nebo na konci 18. stol. dochází k vyčlenění chodby a proměně síňového domu na chodbový. Pozoruhodná a příznačná je mentalita živnostníka a pronajímatele bytů F. J. Krehana, projevující se jednak velkou přestavbou 185-52, ale i stálou stavební aktivitou a také úsporností až lakotou. Dějiny kolem 2. světové války přinesly kromě všudypřítomného scénáře výměny obyvatel také pozoruhodné artefakty v podobě obětiny, či spíše návratové vzpomínky, které jsou výzvou k speciálnímu výzkumu.
Autoři
Rykl, M. - Kolovský, M.
Publikováno v
In: Dějiny staveb 2019. Plzeň: Ing. Petr Mikota, 2019. p. 189-196. ISSN 1803-0777. ISBN 978-80-87170-70-0.
Rok
2019
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
Průzkum pozůstatků kostela sv. Apoleny s kaplí Panny Marie Pomocné odhalil dříve netušený prvotní záměr na stavbu poutního areálu s ambity, které měly propojovat objekt kostela s kaplí, ve které se nacházel údajně zázračný pramen. Tento velkolepý záměr však nebyl nikdy realizován a kostel s kaplí byl posléze utilitárně dokončen, aby mohl sloužit základním duchovním potřebám. Podoba zaklenutí je netypická a poukazuje v případě kostela na urychlené dokončení stavby. V navazujícím bádáni společně s doc. Milenou Hauserovou vystupují nové souvislosti dispozice kostela a podoby zaklenutí kaple, které odkazují k možnému autorství z okruhu rodiny Dietzenhoferů, zvláště Kryštofa. Stavbu kostela by to pak posouvalo až do poslední čtvrtiny 17. století.
Autoři
Rykl, M. ed.
Publikováno v
Rožmberk nad Vltavou, 2018-06-19/2018-06-22. Praha 6: •Sdružení pro stavebně historický průzkum, 2019. ISSN 1802-8128. ISBN 978-80-906326-6-0.
Rok
2019
Podkategorie
Sborník
Autoři
Rykl, M.
Publikováno v
Průzkumy památek. 2018, XXV(I), 149-161. ISSN 1212-1487.
Rok
2018
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
V domě čp 510/I na Starém městě pražském je zachován soubor goticko­‑renesančních detailů, pocházejících z přestavby staršího domu, jehož počátky sahají do poloviny 13. stol. Detaily jsou z opuky, pískovce a cihel. Dva portály mají shodnou profilaci s portály Ludvíkova křídla na Pražském hradě. Datace je nápisem z r. 1537. Stavebníkem mohl být Jan Hlavsa z Liboslavi nebo spíše jeho syn. Sdělení je příspěvkem k tématu přenosu začínající renesanční kamenické práce z Pražského hradu do městského prostředí v 1. pol. 16.stol.
Autoři
Rykl, M. - Cymbalak, T.
Publikováno v
Archaeologica Pragensia. 2018, 24 409-453. ISSN 0231-6390.
Rok
2018
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
Tématem práce je městotvorný proces na pravém vltavském břehu v centru Pražské kotliny. Sledován je na vývoji středověkých staveb v období vrcholného středověku. Několik analyzovaných reliktů dřevohliněných a kamenných staveb ze 13.–14. století bylozískáno prostřednictvím archeologických výzkumů spojených se stavebně-historickými průzkumy. Sledovány jsou stopy domů dřevěných, domy kamenné kvádříkové a nově objevené monolitické hliněné konstrukce tzv. nabíjeného typu. Posledně jmenované je možno interpretovat jako provizorium v úvodní etapě formování stavební podoby raných městských parcel. Finální tvar měšťanského domu reprezentují vícepodlažní podsklepené zděné stavby, jež jsou orientovány podél uličních čar či veřejných prostranství.
Autoři
Rykl, M. - Bartoš, L.
Publikováno v
Staletá Praha. 2018, 34(2), 2-49. ISSN 0231-6056.
Rok
2018
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
Průzkum suterénních partií domu na Havelském trhu přinesl překvapivě detailní obraz středověké a raně novověké dynamické proměny zdánlivě obvyklého domu na obvyklé lokační parcelaci. Při hledání obecnějšího významu výsledků průzkumu, a tím i nastínění významu domu pro poznání dějin stavební kultury středověku v městském prostředí, můžeme definovat pět dějinných fází.
Autoři
Rykl, M. - Bartoš, L.
Publikováno v
In: FORUM URBES MEDII AEVI X./1-2. Brno: Archaia Brno o. p. s., 2017. p. 196-209. ISSN 1803-1749. ISBN 978-80-905546-7-2.
Rok
2017
Podkategorie
Stať ve sborníku
Související lidé
Anotace
Dům čp 510. také nazývaný "U Bruncvíka" nebo "U Kutovců" patří mezi nejlepší zachovalé gotické domy na Starém Městě Pražském. Dům také obsahuje mnoho cenných novějších prvků a konstrukcí, zejména z renesančního a časného barokního období. Výzkum se nejprve zaměřil na nejstarší vývojové fáze, které byly spojeny s původem Havelského města během druhé třetiny 13.stol. Snaha získat složitější a přesnější poznatky o domě ́s rozvoji během jeho pozdějších stavebních fází byla nedávno podpořena odhalením dobře zachovaných nástěnných obrazů prvotřídní kvality z druhé třetiny 14. Poté byl v prvním patře proveden stavebněhistorický průzkum , kde byly v maltovém loži obtištěny stopy gotické přední světnice s výdřevou, a ve středním dílu otisk dřevěné „bedny“, kterou lze interpretovat jako skříńové lože; z nálezu gotického trámu bylo stanoveno datum výstavby 1336. Výzkum oken síně nad loubím s vysokými gotickými okny přinesl cenné nálezy. Dnešní okno z doby mezi gotikou a renesancí (s datací 1537, jak je vidět na ostění portálu v přízemí), mělo sedátka na své vnitřní straně podobně jako v přilehlé místnosti, která nyní chybí. Rozpoznáno bylo uspořádání a poloha předbarokního schodiště .
Autoři
Rykl, M.
Publikováno v
Svorník. 2016, 2016(14), 185-198. ISSN 1802-8128.
Rok
2016
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
Roubení na malém feudálním sídle v Sudkově Dole je již v literatuře známo delší dobu. Roubení zde mělo „dlouhý život“ a bylo ještě opravováno v blíže nedatované mladší době (snad v 17. stol.). Dokládá tradici a setrvačnost takové podoby světnice. Na Cuknštejně se v podkroví zachoval negativ roubené konstrukce, evokující dojem někdejší další světnice. Reálně však jde asi o sýpku či jiné skladiště. Analogie lze nalézt v Tyrolsku. Oba příklady – Sudkův Důl i Cuknštejn - pocházejí z doby kolem r. 1490. Roubení je univerzální prostorová jednotka a teprve po dovybavení okny, topeništěm či omazávkou se stává konkrétním prostorem s konkrétní funkcí - někde světnicí, jinde komorou či sýpkou. Vyplývá z toho potřeba obezřetnosti při nálezu fragmentu roubení či jeho stop: je třeba hledat další znaky, výbavu a studovat disposiční souvislosti.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.