Lidé

doc. Ing. Michael Rykl, Ph.D.

Výzkumné projekty

Hlavní řešitel
Trvání projektu
2019
Anotace
Představení výsledků podrobného stavebně historického průzkumu domu čp 89 v Kadani- průřez dějinami domu jako funkčního i stavebního organismu a jako odraz každodenního života v něm. Z výpovědi stavby samé nejprve nacházíme dům v atypické situaci sevřený mezihradební městskou zdí , zdí parkánovou a předbraním městské brány. Atypické chování disposice domu a možnosti vůči "veřejnému" prostoru jsou specifikem tohoto domu.V mladším horitontu plasticky vyvstává obraz a způsob chování jinak blíže neznámého lakomého podnikatele v polovině 19. stol i pohnuté dějiny 30-40. let 20. stol. , které se dotkly podle nalezených stop i sledovaného domu, např.. zazděné artefakty-obětiny?. studenti zpracovali terénní výzkum, nyní je třeba převést výsledky do formy, prezentpovatelné v referátu (ppt) a na panelu - posteru. jejich podíl je vyrovnaný, každý zpracuje některou část
Hlavní řešitel
Cejpová, M.
Trvání projektu
2019-2020
Anotace
Smyslem práce je prohloubení poznání historických kuchyní, důležitých, ale dosud opomíjených technických památek z hlediska jejich funkčních a konstrukčních aspektů. Projekt je zaměřený na průzkum, dokumentaci a vytvoření schémat prostorového a konstrukčního uspořádání středověkých a raně novověkých kuchyní zpracovávaných v rámci disertační práce navrhovatelky "Kuchyně ve středověku a raném novověku". Pro zpracování v rámci projektu budou vybírané kuchyně, které jsou velmi dobře dochované jako celek nebo mají dochovaný určitý typický nebo naopak výjimečný konstrukční prvek. U vytipovaných kuchyní bude vyhodnocená jejich existující dokumentace. Podle její kvality a podle charakteru konkrétní kuchyně bude zvolený způsob nově provedené dokumentace. Předpokládáme, že se bude vybírat mezi geodetickým zaměřením (totální stanicí), digitálním 3D modelem zpracovaným na základě výsledků laserového skenování (mračna bodů) a digitálním 3D modelem s texturou zpracovaným fotogrammetricky na základě digitálních fotografií. Pro nejméně jednu vybranou lokalitu budou provedeny všechny způsoby dokumentace a budou zhodnocené jejich vypovídací možnosti. Výstupem budou popis, dokumentace a vyhodnocení prostorového a konstrukčního uspořádání kuchyní, které budou použité v rámci pasportů jednotlivých objektů, při vyhodnocení stavebního vývoje a typologie kuchyní a při publikaci výsledků práce (disertační práce navrhovatelky a některých členů řešitelského týmu, články v odborném tisku o jednotlivých objektech i souborné).
Hlavní řešitel
Trvání projektu
2019-2021
Anotace
Cieľom projektu je stavebno-historický prieskum a dokumentácia posledných reliktov drevených skeletov tradičnej konštrukcie (obytných i hospodárskych), ktoré dožívajú vo vidieckom prostredí horného Potisia - v multikultúrnom regióne na pomedzí dn. Slovenska, Ukrajiny, Rumunska a Maďarska. Realizácia projektu vyžaduje výskumné vybavenie, dendrochronologickú sondáž, technológiu na fotogrametrické spracovanie objektov, poplatky za reprodukciu archívnych materiálov, výdavky na konferenčné prezentácie výsledkov a úhradu pobytových nákladov na terénny výskum na Ukrajine a v Rumunsku, ktoré nemožno navštíviť v rámci výmenného študijného pobytu.
Trvání projektu
2016-2017
Anotace
Smyslem projektu je provedení vzorové dokumentace a srovnání nejstaršího dochovaného horizontu otopných zařízení a jejich vnitřní (funkční) stavby s důrazem na komparaci s typologií mladších otopných zařízení venkovského prostředí a technologických provozů za účelem prohloubení poznání nedochovaných středověkých a raně novověkých situací.
Hlavní řešitel
Hůrková, L.
Trvání projektu
2014-2015
Anotace
Ve 20. letech 19. století byly doposud liduprázdné oblasti tehdy pohraničního pásma rakousko-uherské monarchie v dnešním Rumunsku kolonizovány českými osadníky, kteří se usadili v kraji zvaném Banát, kde založili několik vesnic. Vzhledem k umístění těchto osad a vesniček uprostřed hlubokých lesů na jihozápadním konci karpatského oblouku, které zapříčinilo výrazné odloučení od okolní civilizace, si obyvatelé českých vesnic do dnešních dnů uchovali svoji kulturu, jazyk, zvyky, tradiční způsoby hospodaření v krajině i zvyklosti lidového stavitelství. Celá oblast, která zahrnuje 6 českých vesnic (Eibentál, Bígr, Gerník, Rovensko, Svatá Helena a Šumice), stála doposud až na některé výjimky (několik etnografických expedic v 60. letech) mimo zájem českých stavebních historiků a památkářů. Jak však zjistily expedice studentů Ústavu památkové péče FA ČVUT, které proběhly v letech 2012 a 2013, v dotyčných vesnicích se nacházejí těžko uvěřitelné architektonické a stavitelské hodnoty. Především je zde možno studovat podobu tradičního stavitelství, které před 180ti lety vyšlo z českého kulturně-historického okruhu, ale bylo izolováno, resp. v pozdějších letech pod vlivem rumunského prostředí. Přímo se tedy nabízí provádění stavebně-historických průzkumů mimořádně zajímavých staveb. Doposud se také žádní badatelé nevěnovali urbanistickému vývoji českých vesnic - tento nedostatek bychom chtěli napravit. Dalším velkým tématem, které především souvisí s onou neuvěřitelnou prostorovou i funkční kontinuitou oblasti, je kulturní krajina, kde se již dostáváme na styčné plochy s mnoha dalšími obory (historie osídlení, historická geografie, botanika apod.). Cílem našeho výzkumu je komplexní poznání sídelní složky českých vesnic v Banátu, a to skrze stavební kulturu, utváření sídel a obhospodařovávání krajiny.
Hlavní řešitel
Matys, M.
Řešitelský tým
Trvání projektu
2012-2014
Anotace
Výzkum se zaměří na studium důsledků sociálního vzestupu nebo pádu vlastníků objektů, na jejich stavební činnost v různých historických obdobích. Tyto důsledky budou sledovány ze stavebních projevů a jejich stop, které je možno vyčíst z jednotlivých staveb. Často jde o sledování stop velice subtilních, ale s o to větší výpovědní hodnotou, která nebyla doposud zpracovávána a brána v potaz. Převažujícím metodickým nástrojem bude aplikovaný a prohloubený stavebně historický průzkum se zobecněním jeho výsledků, tedy výzkum vytipovaných objektů a jejich následná kriticko-historická analýza. Jedním z cílů bude také sledování a pojmenování společných projevů s obecnou platností, které bude možné sledovat napříč dějinami. Formou výstupu bude publikace případových studií (v odborném tisku a jejich představení na tuzemských i zahraničních konferencích s publikačními výstupy).

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.