Lidé

Ing. Vladimír Jirka, Ph.D.

vzdělání

1975 ... dokončení studia na ČVUT Praha, Fakulta stavební, obor pozemní stavitelství

2005 ... získání doktorátu v oboru Architektura a pozemní stavitelství na Fakultě architektury ČVUT

odborná činnost

1975 - 1990 ... Studijní a typizační ústav v Praze, samostatný projektant, bytová a občanská výstavba

1990 - 1995 ... Stavebně technický ústav v Praze, vedoucí projektant, bytová a občanská výstavba

1975 - doposud ... individuální projektová praxe, obytné budovy a občanská výstavba, autorizovaný inženýr PS

akademické aktivity a pedagogická činnost

1995 - doposud ... ČVUT Praha, Fakulta architektury, ústav Stavitelství I, odborný asistent

 • 8 samostatných přednášek předmětu Pozemního stavitelství I a II (garant Ing.arch. Jan Hlavín, Ph.D.)
 • člen komisí pro státní bakalářské zkoušky předmětu Pozemní stavitelství
 • člen komisí pro obhajoby diplomních magisterských či bakalářských prací
 • administrátor správy webových stránek ústavu stavitelství (15123)
 • člen organizačního výboru pro presentaci vědecko výzkumné činnosti ČVUT - Workshop v létech 2007 až 2010.

vybrané publikace

 • Zpracování sborníku a příspěvek v rámci mezinárodního vědeckého semináře: Konstrukce a architektura, technické a výtvarné determinanty architektonické tvorby ve vzájemném vztahu. Metodika a obsah výuky technických předmětů ve strukturovaném studiu a ve vztahu k EU. (Skalský Dvůr 06/2003, ISBN 80-01-02989-1)
 • Zpracování sborníku a příspěvek v rámci mezinárodního vědeckého semináře: Architektonické a technické aspekty zajištění předpokladů udržitelného rozvoje v procesu přípravy a realizace výstavby objektů pozemního stavitelství. (Kruh u Jilemnice 06/2006, ISBN 80-01-03560-3)
 • Zpracování sborníku a příspěvek v rámci mezinárodního odborného a vědeckého semináře: Trendy racionálního využití energie při provozování budov ve výukovém procesu. (Fakulta architektury ČVUT Praha 05/2010, ISBN 978-80-01-04640-1)
 • Zpracování digitálního provedení souboru třinácti prezentací pro výuku ve cvičeních předmětu Pozemní stavitelství I a II.
 • Zpracování digitálního provedení souboru sedmi přednášek Pozemního stavitelství z oblasti skeletových konstrukcí, výškových budov, prostorové prefabrikace, problematiky spodní stavby a konstrukcí halových staveb.
 • Zpracování učebních textů předmětu Pozemní stavitelství pro tematiku: Železobetonové prefabrikované skelety, Konstrukční systémy halových staveb a s Ing.arch.Z.Kabelíkem, Ph.D. Podlahy, podhledy, příčky

vybrané projekty a výzkumné práce

 • Polyfunkční obytný komplex v Kladně, ulice L. Janáčka (garáž o 20 stáních, 4 obchodní zařízení, 18 bytů, 445 m2 kancelářských ploch) - stavba dokončena 2007.
 • desítky projektů staveb převážně obytného charakteru, rekreační, kulturní, obchodní a výrobní činnosti, příp. s polyfunkční náplní.
 • Spolupráce na řešení grantového projektu GAČR 103/03/0399 - vypracování přehledu montovaných železobetonových skeletů užívaných v 60.- 80.létech minulého století
 • Doktorská disertační práce: Polyfunkční domy - integrace bydlení se zařízeními občanského vybavení ve společném objektu, obhájena na FA ČVUT v červnu 2005
 • Spolupráce na výzkumném záměru Proměny architektury a urbanismu, příspěvek do sborníku Proměny konstrukcí, technologií a materiálů (ISBN 80-0103527-1) článkem Unifikované stavební soustavy montovaných železobetonových skeletů převážně uplatňované ve výstavbě na území ČR v šedestátých až osmdesátých létech uplynulého století. Rok 2006.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.