Lidé

Ing. arch. Jiří Pavlíček, Ph.D.

Výzkumné projekty

Hlavní řešitel
Pavlíček, J.
Trvání projektu
2011-2012
Anotace
Zavedení směrnice 2010/31/EU, která požaduje, aby byly nové budovy počínaje rokem 2020 v zemích EU energeticky téměř nulové, bude mít velký dopad na architekturu. I když je situace z hlediska množství a architektonické kvality pasivních domů v různých zemích EU odlišná, společným jmenovatelem všech těchto domů je, že pouze velmi malá část z nich dosahuje architektonických kvalit širšího významu (mám na mysli především estetické kvality a vazbu budovy s jejím kontextem). Důvodem není jen nezpůsobilost architektů, ale i nedostatek účinných nástrojů pro návrh a stavební výrobu pasivních domů. Cílem tohoto výzkumu je navrhnutí nového postupu stavební výroby pro pasivní domy. Zaměřuje se především na součinnost CAAD (Computer-aided architectural design) a počítačem řízené stavební výroby, resp. CAM procesu (Computer-aided manufacturing), a zabývá se pouze dřevěnými konstrukcemi. Účelem projektu je vyvinout systém, který umožní jednoduše a efektivně propojit počítačový model s výrobním proc

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.