Rektor ČVUT v souvislosti s opatřeními ke snížení rizika nákazy koronavirem zrušil veškeré pracovní a studijní cesty do Číny. Podrobnosti v Příkazu rektora č. 5/2020

15119

Ústav urbanismu

Všechny publikace

315 výsledků

Autoři
Fialka Sobková, L. - Čertický, M., - Jiráček, Š.
Publikováno v
In: WIT Transactions on Ecology and the Environment. Southampton: WIT Press, Ashurst Lodge, 2019. p. 639-651. 238. ISSN 1743-3541. ISBN 978-1-78466-355-1.
Rok
2019
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
Increasing demands on big data and smart solutions are visible in most branches of human activity. This movement is also present in the field of architecture and urban design. To build proper tools and information structures, which deliver the required information to architects and urban designers, the further use of big data is necessary. The focus of this paper is the description of how architects use the big data report in the design process of the medium-scale public space renewal projects. We analyzed the usage of big data analysis during the design processes of two public space renewal projects. The Prague Institute of Planning and Development commissioned two pilot studies for Klárov square and Revoluční street, where the big data report was a part of the project bases. The provided report was extracted from the agent-based simulation model of multimodal mobility of Prague. We combined in this agent-based model the data from mobile phone traces, statistical offices, open street maps, public transport timetables, travel diary surveys, foursquare and cadastral offices. The big data report contains data about residents and passersby – about their quantity, education, financial income, gender, age, marital status, number of children and household members, economic activity, mode of transport and type of activity. We also visualized the spatial distribution of paths and destinations. The experiences of both architecture teams had many common points. They considered the reported sociologic structure of the residents and tourists for the public space design as irrelevant. They would appreciate more detailed information about the transportation flow dependent on time of day. Furthermore, they would expect the possibility to test different transportation scenarios in big data-based models as a part of the design process. Both teams would prefer to cooperate with data specialists as direct members of the design team instead of receiving passive reports.
Autoři
Zdráhalová, J.
Publikováno v
Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2019. ISBN 978-80-01-06611-9.
Rok
2019
Podkategorie
Vysokoškolské skriptum
DOI
10.14311/BK.9788001066119
Anotace
Tato publikace si klade za cíl představit výuku urbanismu na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Soustředí se na cvičení k předmětům Urbanismus – Prostředí a Urbanismus – Navrhování. Předmět Urbanismus – Prostředí studenti absolvují ve druhém ročníku bakalářského studia a je to jejich první setkání s touto disciplínou. Výuka je členěna na dvouhodinové přednášky, které jsou určeny pro celý ročník, a cvičení pro skupiny 24 studentů. Garantem předmětu je Ing. arch. Jan Sedlák. Cvičení má dva cíle. Prvním je seznámení s analýzami a postupy, pomocí kterých lze nahlížet na prostorové aspekty vystavěného prostředí města. Tyto analýzy vycházejí z britské školy Urban Morphology, teorie Space Syntax a konceptu Open Building, který formuloval John Habraken. Druhým cílem cvičení je na příkladu města – v našem případě Prahy – popsat a porovnat základní urbánní typologie. Studenti by si měli odnést znalosti o prostorových parametrech konkrétních čtvrtí s tím, že tyto čtvrti současně zastupují frekventovaný typ zástavby. Předmět Urbanismus – Navrhování absolvují studenti v prvním ročníku magisterského studia. Garantem předmětu je prof. Ing. arch. Jan Jehlík. Cílem cvičení je aplikovat získané informace z přednášek, ale i ostatních relevantních předmětů při návrhu menší obce. Studenti pracují se strukturou zástavby, která odpovídá konkrétní obci v České republice. Jiné informace o území nemají. Při návrhu je žádoucí, aby studenti postupovali podle hledisek a s využitím nástrojů, které si osvojili v předmětu Urbanismus – Prostředí. V měřítku urbanismu je to první setkání studentů se zadáním tak velkého rozsahu, kde se promítá velké množství aspektů, které musí vzít v úvahu. Patří sem určení zastavěné části obce, definování centra, určení hlavních komunikačních tepen obce včetně jejího propojení s okolními městy nebo vesnicemi i představení idey charakteru vybraných částí řešené obce. Tato základní průprava studenty připravuje na pokročilá zadání v urbanistickém ateliéru.
Autoři
Fialová, I. - Habalová, M. - Kácovský, J., - Kocourek, J.
Publikováno v
In: 2019 Konference - 25 let Fakulty dopravní. Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. p. 26-32. ISBN 978-80-01-06545-7.
Rok
2019
Podkategorie
Stať ve sborníku
Související lidé
Anotace
V akademickém roce 2017/2018 proběhl již třetí ročník mezifakultní spolupráce mezi Fakultou dopravní a Fakultou architektury, ČVUT v Praze. Na tvorbě veřejného prostoru se podílejí různé profese, mimo jiné dopravní inženýři a architekti. Obě profese mají rozdílné cíle, navrhují veřejný prostor ze svého úhlu pohledu a kladou na něj rozdílné požadavky, které mohou být vzájemně neslučitelné (např. kapacita komunikace a plynulost dopravního proudu oproti pobytové a estetické hodnotě). Tento rozpor lze překonat pouze kompromisem, který je postaven na dialogu obou profesí. Bohužel tento dialog v praxi neprobíhá tak často, jak by mohl. Proto byla započata spolupráce dopravních inženýrů a architektů již na úrovni studentů, kteří ve smíšených skupinách řeší problémy z praxe. Výsledkem jsou veřejné prostory navržené s citem pro estetiku a obyvatelnost, které zároveň ve svých parametrech odpovídají skutečným potřebám dopravní obslužnosti. Tato prvotní zkušenost s druhou profesí připravuje studenty na budoucí praxi a dává příslib vzniku kvalitních veřejných prostorů.
Autoři
Zdráhalová, J. - Rýpar, V.
Publikováno v
In: Architecture in Perspective 2019. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Archiv VŠB-TUO, 2019. p. 237-239. ISBN 978-80-248-4331-5.
Rok
2019
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
Ochrana historických měst České republiky definuje koncepty plošné ochrany jako „památkové rezervace“ a „památkové zóny“. Rezervace představují nejvyšší míru plošné památkové ochrany území, na kterém se nachází velké množství památkově chráněných objektů, zatímco zóny zahrnují i území bez většího zastoupení památkově chráněných objektů. Nesporným zdrojem společné hodnoty obou kategorií plošné ochrany je dochovaná urbánní struktura. Tento příspěvek představuje doplněk k současným úvahám o historických městech coby pouze souborech hodnotných staveb. Pohlíží na urbanistickou hodnotu historických měst jako na nedělitelný celek a zabývá se jeho pozvolnou proměnou v čase, i stabilitou struktury veřejných prostranství. Navazujeme na přístup, který představil Kayvan Karimi na příkladu porovnání měst z Iráku a Velké Británie. Ukazuje, že zatímco typická irácká města si zachovávají historická jádra (bazary) v netknutém stavu, ale okolní městskou strukturu zcela nahrazují dopravními tepnami s obchodními a rezidenčními komplexy, britská města se adaptují na nové požadavky života pouze s mírnou proměnou uliční sítě, přičemž si stále zachovávají prostorově dominantní postavení svých center. Přestože Karimi analyzuje výhradně prostorové vlastnosti měst, zejména organizaci uliční sítě, nechybí jeho analýzám i pohled sociální, třebaže ho explicitně nestuduje; vychází z teorie Space syntax, která chápe organizaci prostoru jako výsledek sociálních vztahů společnosti. Britské příklady pro něj představují města se stabilnějším životním stylem, který je více provázaný s minulostí než irácké příklady, u kterých je sice část města zachovaná téměř dokonale, ale okolí už prezentuje zcela odlišné společensko-kulturní vztahy. Karimi dospívá k tomu, že je zásadní chránit tzv. “spatial spirit” měst, namísto pouhého uchovávání fragmentů původní zástavby. Náš příspěvek výše uvedený přístup ukáže na několika českých městech.
Autoři
Čechová, K.
Publikováno v
Architektúra a urbanizmus. 2019, 53(3-4), 196-211. ISSN 0044-8680.
Rok
2019
Podkategorie
Článek
Anotace
In Prague, as in many European metropolises, there are large quarters of urban housing blocks, built in the end of the 19th century and the beginning of the 20th century, located in the immediate vicinity of the historical core. In the period of post-Stalinist easing, these quarters faced a serious threat of demolition: considered unhealthy, devoid of value, based on an utterly unrepairable urban structure. The capitalist city was doomed to demolition in favour of a new, socialist environment. Nevertheless, within the three decades between 1958 and 1989, a new attitude was formed within the professional community of architects and urbanists: considerably less radical and more aware of the values of existing urban structures and the limitations of new development. The story of this shift between the concepts oft redevelopment and modernization is the main topic of this paper. The specific Czech version of the redevelopment-modernization dilemma can be framed by the concept of the continuation of technocratic modernity. According to the interpretation of contemporary historians, the trust in expert knowledge and the knowledge-based leadership was one of the main continuities between the post-Stalinist period of the Prague Spring, and the normalization period of the 1970s and 1980s in occupied Czechoslovakia. In this sense, the inability of those in power to deliver as promised – in respect to redevelopment and modernization, both in quality and quantity – represents an important step in the process of delegitimization of state socialism towards the end of 1980s. The break with the first, technocratic modernity was not completed in Czechoslovakia; the process of reflecting on the consequences of its own foundations was violently interrupted by the occupation of 1968, and it was not picked up again until the late 1980s. The rather hidden manifestations of such setting represent an important inner barrier for the project of Czech urban renewal.
Autoři
Buryška, P.
Publikováno v
Bulletin České komory architektů. 2019, 48-49. ISSN 1804-2066.
Rok
2019
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
Jedním z opatření PASK je vyhodnocení a posílení hlavních, městských a oblastních architektů (opatření 3. 3. 1). ČKA v této oblasti realizovala mnoho aktivit – přednášky, konference, doporučení pro státní správu a samosprávu, vydala manuál Městský ar‑ chitekt atd. Problematikou se zabývá také FA ČVUT, níže konkrétně péčí o sídla v maloměstském a venkovském kontextu.
Autoři
Ostakh, A. - Fialová, I.
Publikováno v
In: 8th Annual Conference on Architecture and Urbanism. Brno: Czech Section of the IEEE VUT, 2019. p. 1-40. ISBN 978-80-214-5802-4.
Rok
2019
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
This work is a part of the research being conducted at the Faculty of Architecture of the CTU on the topic of ‘Theory of Shared space and its projection on architectural and urban design’. The article deals with the issue of vehicle-borne terrorism attacks in public spaces that are organized according to the principle of the road user’s integration – Shared space. Highlighted here are common approaches of protection from vehicle-borne attacks. Particular counter-terrorism measures and tools applicable to spaces like Shared space are specified. The current challenges and threats to the safety of pedestrians on city streets are also outlined in this article.
Autoři
Čechová, K.
Publikováno v
In: 8th Annual Conference on Architecture and Urbanism. Brno: Czech Section of the IEEE VUT, 2019. p. 77-85. ISBN 978-80-214-5802-4.
Rok
2019
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
Velké projekty transformace centrálních nádraží a přilehlých oblastí se vyznačují nesmírnou složitostí. Popis a analýza celého projektu i procesu v jejich komplexnosti jsou v době fragmentace expertních znalostí na jednu stranu složité, zároveň ale, zejména kvůli délce přípravy a realizace tohoto typu projektů v řádu několika desetiletí, naprosto zásadní pro udržení základní kontinuity příprav. Srozumitelné vyhodnocení zahraničních zkušeností z transformace nádraží King’s Cross v Londýně a hlavního nádraží ve Vídni – hlavní cíl mé disertační práce – by mohlo být cenným příspěvkem do domácí diskuse o transformaci území při velkých nádražích jak v Praze, tak v Brně.
Autoři
Trejbal, J.
Publikováno v
ERA 21. 2019, ISSN 1213-6212.
Rok
2019
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
V roce 2006 vyšlo již sedmé vydání knížky Spielen mit Wasser und Luft od matematika a „steineriána“ Waltera Kraula. Dočteme se v ní, jak svépomocí vyrobit vodní mlýnek nebo dětský přívoz. Trochu zneklidňující se pak stává letmá vzpomínka z dětství, kdy se neschopnost vyrobit mlýnek nebo plovoucí vor rovnala jasnému vyloučení z klukovské party. Zde představené skici ideálních řešení od výtvarných umělců a designérů snad přece jen vlévají trochu optimismu do u nás opomíjené oblasti vodních hřišť, odkud dítě i s rodičem suché nedostaneme.
Autoři
Maier, K. - Šindlerová, V.
Publikováno v
Urbanismus a územní rozvoj. 2018, XXI(2), 14-25. ISSN 1212-0855.
Rok
2018
Podkategorie
Článek
Anotace
Článek seznamuje se standardy dostupnosti veřejné infrastruktury, především základního občanského vybavení, které mají uplatnění v činnostech územního plánování.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.