15119

Ústav urbanismu

Všechny publikace

306 výsledků

Autoři
Fialová, I. - Habalová, M. - Kácovský, J., - Kocourek, J.
Rok
2019
Podkategorie
Stať ve sborníku
Související lidé
Anotace
V akademickém roce 2017/2018 proběhl již třetí ročník mezifakultní spolupráce mezi Fakultou dopravní a Fakultou architektury, ČVUT v Praze. Na tvorbě veřejného prostoru se podílejí různé profese, mimo jiné dopravní inženýři a architekti. Obě profese mají rozdílné cíle, navrhují veřejný prostor ze svého úhlu pohledu a kladou na něj rozdílné požadavky, které mohou být vzájemně neslučitelné (např. kapacita komunikace a plynulost dopravního proudu oproti pobytové a estetické hodnotě). Tento rozpor lze překonat pouze kompromisem, který je postaven na dialogu obou profesí. Bohužel tento dialog v praxi neprobíhá tak často, jak by mohl. Proto byla započata spolupráce dopravních inženýrů a architektů již na úrovni studentů, kteří ve smíšených skupinách řeší problémy z praxe. Výsledkem jsou veřejné prostory navržené s citem pro estetiku a obyvatelnost, které zároveň ve svých parametrech odpovídají skutečným potřebám dopravní obslužnosti. Tato prvotní zkušenost s druhou profesí připravuje studenty na budoucí praxi a dává příslib vzniku kvalitních veřejných prostorů.
Autoři
Maier, K. - Šindlerová, V.
Rok
2018
Podkategorie
Článek
Anotace
Článek seznamuje se standardy dostupnosti veřejné infrastruktury, především základního občanského vybavení, které mají uplatnění v činnostech územního plánování.
Autoři
Zdráhalová, J. ed.
Rok
2018
Podkategorie
Sborník
Autoři
Zdráhalová, J. - Jehlík, J., - Rýpar, V.
Rok
2018
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
This paper presents a part of an ongoing research project addressing urban heritage values of settlements with areal heritage protection in the Czech Republic. The aim of the project is to analyse and define the urban dimension of the protected parts of towns.
Autoři
Popelová, L. - Pešková, Z. - Šenberger, T. - Hulec, M. - Daďa, J. - Kašpar, J. - Šturma, J.A. - Havlík, J. - Trejbal, J. - Kaděrová, R. - Brankov, N. - Miškejová, P. - Sedláková, M. - Kastlová, V. - Jurčík, P. - Cestrová, E. - Boříková, H. - Hájek, K. - Zelená, L. - Černeková, M. - et al.
Rok
2018
Podkategorie
Anotace
Publikace prezentuje vědecké výsledky doktorských studijních oborů Architektura a stavitelství a Trvale udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví FSv ČVUT v Praze. Ke spolupráci na projektu byli přizváni další odborníci jak z ČVUT, tak dalších institucí. V první části publikace se debata o veřejném prostoru soustřeďuje zejména na veřejné prostory center měst a tak i třetina textů se zabývá z různých úhlů právě městskými prostory – od provozních souvislostí po jejich urbanisticko-architektonické řešení, ale i třeba architektonicko-symbolický význam veřejných prostor v městské scéně a otázku výtvarného řešení. Význam veřejného prostoru vskutku roste a současné multifunkční, provozně i esteticky zvládnuté veřejné prostory mají, jak zazní vícekrát v této publikaci, potenciál vytvořit novou (staronovou) kostrou našich měst a obcí a přispět ke zkvalitnění života v nich. Ve druhé části publikace jsou soustředěny texty, které se zabývají veřejným prostorem, který se dnes rozšiřuje do míst dříve uzavřených, neveřejných, která dokonce dlouhou dobu kvůli své neudržovanosti měla punc vyloučených lokalit. Mnoho veřejných prostor totiž vzniká jako součást konverzí průmyslových a dopravních staveb. Potenciál těchto mnohdy velkých nebo velmi specifických území je obrovský jak funkčně, tak esteticky, sociálně, ekonomicky… Jelikož větší část konverzí slouží volnočasovému a kulturnímu využití, které na sebe nabalují další komunitní aktivity, představuje právě veřejný prostor v industriálu zajímavý fenomén, kterému bude potřeba se v budoucnu podrobněji věnovat. Třetí část publikace interpretuje pojem veřejného prostoru v souvislosti se zelení a krajinou, ev. i s venkovskou zástavbou – i zde v současné době pociťujeme vlivem mnoha probíhajících změn rozličného charakteru citelnou ztrátu veřejných prostor nebo jejich deformaci. Toto téma je zde nanejvýše aktuální, možná dokonce více než ve městech, kde již byly základní nástroje a politiky přece jen zformulovány a ozkoušeny.
Autoři
Vlachynská, P.
Rok
2018
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
Péče o umělecká díla ve veřejném prostoru a realizace děl nových, dočasných či trvalých, je běžnou součástí strategií kulturní politiky evropských států a metropolí. Přestože je diskuze nad kvalitou veřejného prostoru a uměním v České republice již několik let poměrně živá, téma dlouhodobé podpory si získává pozornost obtížněji a i po bezmála třiceti letech je často nevědomky spojováno s problematickou praxí předchozího režimu. Za poslední dva roky však došlo k jistému posunu. Prozatím se odehrává spíše v rovině diskuze, hledání shody a přípravných kroků.
Autoři
Čechová, K.
Rok
2017
Podkategorie
Článek
Anotace
Recenze debaty mezi architektem Romanem Kouckým a historikem Rostislavem Šváchou v galerii Vi Per
Autoři
Tittl, F. - Kohout, M. - Jahodová, Š. - Čechová, K., - Belanská, D.
Rok
2017
Podkategorie
Anotace
Palmovka je územím, které se v současnosti nachází na rozcestí možností budoucího vývoje. Představuje důležité metropolitní subcentrum s významným potenciálem celoměstských vazeb a těžiště celé spodní části údolí Rokytky. Současně se jedná o jedno z urbanisticky nejkomplikovanějších míst v Praze, jehož stávající stav formují tři vzájemně provázaná témata: nedořešené celoměstské dopravní vazby, nevyjasněná urbanistická struktura a nejednoznačná artikulace charakteru a náplně jednotlivých veřejných prostranství. Cílem analytické studie oblasti je popsat nejen současný stav území, ale také objasnit jeho vnitřní dynamiku – škálu zájemníků a záměrů v území a důležitá rozhodnutí, která mohou oblast Palmovky do budoucna formovat, a otevřít tak nezbytnou diskusi o koncepci rozvoje a budoucí podobě této významné části Prahy.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.