15119

Ústav urbanismu

Výzkumné projekty

Hlavní řešitel
Plos, J.
Řešitelský tým
Trvání projektu
2024
Anotace
Konference navazuje na sérii SVK Politika architektury a stavební kultury ČR (FA ČVUT 2017), Politika architektury - aktuální témata (FA ČVUT 2018) a Politika architektury: aktéři a naplňování (FA ČVUT 2019), věnovaných především obsahu a aktualizaci strategického dokumentu Vlády ČR Politika architektury a stavební kultury ČR. Cílem čtvrtého ročníku je vykročení z obecného tématu Politiky architektury ČR k politikám a strategiím architektury a rozvoje jednotlivých měst a obcí, zejména těch menších o velikosti stovek až tisíců obyvatel. Konference je tématicky zaměřena na rozhodovací procesy v území a otázky spolupráce profesionálů s veřejnou správou při vytváření vystavěného prostředí. Výstupem konference bude zmapování tématu (podobně jako u předchozích ročníků) a pojmenování nejdůležitějších témat a otázek v závěrečném shrnutí a sborníku konference. Kontext: Vystavěné prostředí vytvářejí a přetvářejí lidé svou činností v průběhu času, a zároveň jsou tímto prostředím sami ovlivňováni a formováni (srov. Vystavěné prostředí: Vytvořený prostor obklopující lidi, kteří jej aktivně formují, a který zpětně ovlivňuje život a chování lidí. The Davos Baukultur Quality System. Swiss Confederation: 2021.) V intenzivně zastavěném území našich měst a obcí, i v jejich blízkém okolí, se vystavěné prostředí proměňuje především prostřednictvím regulovaných procesů, vedených podle stavebního práva. V našem kulturně civilizačním okruhu se nepředpokládá, že by kvalita vystavěného prostředí měla vznikat samovolně. Je převážně výsledkem činnosti profesionálů v oblasti výstavby (viz Stavební zákon, část čtvrtá Stavební právo hmotné, hlava čtvrtá Činnosti ve výstavbě), regulované správními procesy podle stavebního práva. (srov. Davoská deklarace, článek 15. Kvalitní stavební kultura musí být součástí příslušných právních nástrojů. Hlavní cíl dosahování vysoké kvality celého vystavěného prostředí, včetně kulturního dědictví, musí být závazný při všech činnostech s dopadem na území... Davos
Hlavní řešitel
Kloda, M.
Řešitelský tým
Trvání projektu
2024-2025
Anotace
Měřítka kvality jsou přirozeně obtížně kvantifikovatelná. Hodnocení kvality vyžaduje odlišné metody než hodnocení kvantitativních parametrů. S teorií holistického posuzování kvality vystavěného prostředí se zejména v německé jazykové oblasti prosazuje koncept Baukultur, formulovaný systematicky na základě evropské spolupráce v rámci Davos Baukultur Process. Přestože je Česko signatářem Davoské deklarace 2018 a členem Davos Alliance 2023, zůstává téma v českém prostředí neuchopeno. Cílem projektu je formulování kritérií kvalitní stavební kultury v českém jazykovém prostředí na základě existujících zahraničních zkušeností, vycházející zejména z podrobného zmapování Davoského procesu a jeho zdrojů, a spočívající zejména v převedení klíčových textů a pojmů do českého jazyka. Potenciálem výzkumu je a) obecně založení teoretické báze pro téma kvalitní stavební kultury v našem jazykovém prostředí a b) konkrétně vytvoření podkladu pro komparaci vlivu procesů správy území na výslednou kvalitu vystavěného prostředí v rámci tématu disertační práce.
Hlavní řešitel
Zdráhalová, J.
Trvání projektu
2024
Anotace
Studentská vědecká konference pořádaná v roce 2024 bude již 13. ročníkem tohoto setkání doktorandů, studujících na FA ČVUT. Během roku 2023 došlo na FA ke schválení Řádu doktorského studia. Součástí řádu se stalo povinné absolvování Studentské vědecké konference FA pro doktorandy 1. ročníku, která se oproti Týdnu vědy a výzkumu, jak se podobné setkání nazývalo dříve, bude konat na konci letního semestru. Tato konference je povinná pro všechny studující prvního ročníku. Součástí jsou pozvaní hosté, jak z FA, tak externisté, kteří během konference reagují na studentské příspěvky. Cíl konference se oproti minulým letům mírně upřesnil - naším cílem je, aby studující po absolvování prvních dvou semestrů, ještě před letními prázdninami, měli možnost konfrontovat svou práci s odborníky a externisty mimo svého školitele/školitelku. Reakce a připomínky, které získají, mají možnost zapracovat do Stavu poznání - výstupu, který odevzdávají následující semestr. Další zapojení do studentské konference následující rok se neočekává, namísto toho se mají studující zapojit do standardní vědecké konference mimo FA. Na základě zkušenosti z roku 2023 jsme se rozhodli zrušit výstavu posterů, a zaměřit energii studujících na samotné příspěvky. Za tímto cílem došlo v roce 2023 k vytvoření makety prezentace, která obsahuje přesné názvy a obsahy jednotlivých slidů tak, aby naváděla doktorandy k řádné metodice práce.
Hlavní řešitel
Zdráhalová, J.
Trvání projektu
2023
Anotace
Konference nových doktorandů, konference starších doktorandů a výstava posterů v zaměřeních Architektura, teorie a tvorba; Urbanismus a územní plánování; Architektura, stavitelství a technologie; Dějiny architektury a památková péče, Krajinářská architektura a Design. Konference se koná každoročně. Týden vědy a výzkumu doktorandů Fakulty architektury ČVUT se letos bude konat již podvanácté. Jeho cílem je zvýšit kvalitu vědy a výzkumu na Fakultě architektury ČVUT a přispět k popularizaci vědy a výzkumu mezi studenty nižších stupňů studia. Kolokvium starších a nových doktorandů umožní porovnání a zhodnocení výsledků výzkumu a tvorby studentů doktorského studia mezi sebou. Kolokvia doprovází výstava posterů všech zúčastněných doktorandů. Prezentované příspěvky a postery jsou každoročně publikované na webu http://kolokvium.fa.cvut.cz Postery doktorandů jsou každoročně vystavené v prostorách FA ČVUT. Týden vědy a výzkumu se skládá z dvoudenního doktorského workshopu a z prezentace posterů. Doktorandi prvního a druhé ročníku povinně prezentují svůj výzkum na doktorském workshopu. Prezentací se zúčastní přizvaní externí odborníci, kteří poskytnou zpětnou vazbu na jednotlivé příspěvky a současně zhodnotí zvolenou metodologii vědecké práce. Studenti se za prvé přihlašují na workshop zasláním abstraktu. Do konce srpna odevzdávají short paper (3 normostrany textu). Před vlastním workshopem odevzdávají prezentaci a poster. Poster vyvěšují první den Týdne vědy a výzkumu na panely umístěné v atriu FA, postery jsou vyvěšené do konce Týdne VaV. Týden vědy a výzkumu proběhne ve dvou základních sekcích: 1/ konference doktorandů 2/ výstava posterů Součástí žádosti je i podpora publikační činnosti doktorandů, formou externí kritiky textu, který zachycuje stav poznání doktorské práce. Studenti mají možnost takový text odevzdat během podzimu. Koordinátorka doktorského studia následně osloví externího odborníka na dané téma nebo na metodologii vědecké práce, který vypracuje review s
Hlavní řešitel
Salahieh, D.
Řešitelský tým
Trvání projektu
2023-2024
Anotace
Urban resilience is becoming an essential assessment criterion for cities' vulnerability to socioeconomic changes and their capacity for adaptation during and after shocks and stresses. Within the Czech context, urban resilience has been slowly receiving attention from the planning and sustainable development departments of Prague's municipalities yet most efforts do not elaborate on any clear indicators of measurement to assess an urban environment's resilience capacity and improvements. The goal of this project is to explore the scope of resilience in Prague by adopting a comprehensive approach that reflects on the past, present, and future of an urban neighborhood. Specifically, the project will be assessing the urban resilience of the inner-city neighborhood of Smichov, a distinct area of Prague due to its location and history of urban revitalization efforts in the 1990s that transformed it from a working-class industrial neighborhood into a modern inner-city commercial hub. The significance of this project's exploration is a stepping stone to the future development of an essential implementable localized resilience strategy pivotal for the sustainable growth of the city of Prague.
Hlavní řešitel
Šálková Roeselová, S.
Trvání projektu
2022-2024
Anotace
Výzkum se zabývá podrobnou analýzou fyzické struktury obcí specifického území Šluknovského výběžku, kde se ve vyprázdněnosti sídelních struktur stále výrazně projevuje úbytek obyvatel a četné demolice, které po tomto úbytku následovaly, tedy osud, který po druhé světové válce zásadně zasáhl české pohraničí. Záměrem výzkumu je charakteristika specifických lokálních jevů, atributů a vazeb s cílem formulování podstatných regulativů a potenciálů iniciujících kvalitní regeneraci území. Výzkum se tak soustředí i na možnost využití závěrů projektu v praxi při nakládání s fyzickou strukturou sídel a při jejich plánování.
Hlavní řešitel
Zdráhalová, J.
Trvání projektu
2022
Anotace
Konference nových doktorandů, konference starších doktorandů a výstava posterů v oborech Architektura, teorie a tvorba; Urbanismus a územní plánování; Architektura, stavitelství a technologie; Dějiny architektury a památková péče, Krajinářská architektura a Design. Konference se koná každoročně. Týden vědy a výzkumu doktorandů Fakulty architektury ČVUT se letos bude konat již pojedenácté. Jeho cílem je zvýšit kvalitu vědy a výzkumu na Fakultě architektury ČVUT a přispět k popularizaci vědy a výzkumu mezi studenty nižších stupňů studia. Kolokvium starších a nových doktorandů umožní porovnání a zhodnocení výsledků výzkumu a tvorby studentů doktorského studia mezi sebou. Kolokvia doprovází výstava posterů všech zúčastněných doktorandů. Prezentované příspěvky a postery jsou každoročně publikované na webu http://kolokvium.fa.cvut.cz Postery doktorandů jsou každoročně vystavené v prostorách FA ČVUT. Týden vědy a výzkumu se skládá z dvoudenního doktorského workshopu a z prezentace posterů. Doktorandi prvního a druhé ročníku povinně prezentují svůj výzkum na doktorském workshopu. Studenti se za prvé přihlašují na workshop zasláním abstraktu. Do konce srpna odevzdávají short paper (3 normostrany textu). Před vlastním workshopem odevzdávají prezentaci a poster. Poster vyvěšují první den Týdne vědy a výzkumu na panely umístěné v atriu FA, postery jsou vyvěšené do konce Týdne VaV. Týden vědy a výzkumu proběhne ve dvou základních sekcích: 1/ konference doktorandů 2/ výstava posterů
Hlavní řešitel
Haruda, J.
Řešitelský tým
Trvání projektu
2022-2023
Anotace
Díky celosvětovému rozšíření "smartphone" a jeho spojení "online" s globální datasférou dochází k celosvětové produkci dat odesílaných v reálném čase. Na tato data se váže dobrovolnost a geografická informace (Volunteered Geographic Information, dále jen VGI) Vzniká tak nový podklad čtení dějů v prostoru vystavěného sídla, ale i mimo něj. Domnívám se, že vhodnou dopravní infrastrukturou motivovaná cyklo mikromobilita může výrazně zvýšit kvalitu života ve městech. Ve výzkumu se zaměřím na využití VGI v kombinaci s různými daty jako nástroje k analýze a interpretaci dějů cyklo mikromobility ve struktuře města. Zásadním bude analýza stávající cyklo infrastruktury v porovnání s reálným pohybem cyklo mikromobility po městě. Výzkum si klade za cíl objevit kritická místa z pohledu cyklo mikromobility ve městě. Hlavní přínos práce by mělo být potvrzení výzkumu, který na základě analýz pomůže odhalit ta místa, jejichž zprůjezdněním a zvýšením bezpečnosti bude možno zvýšit průjezdnost a bezpečnost celku.
Trvání projektu
2021
Anotace
V roce 2020/2021 poprvé vyzvalo Oddělení pro vědu, výzkum a uměleckou činnost Fakulty architektury doktorandy, aby předložili své rozpracované disertační práce k externí kritice. Tuto výzvu využilo 16 doktorandů, kteří v daném termínu zaslali 10 normostran strukturovaného textu, kde vysvětlili zejména svou výzkumnou otázku, cíl výzkumu, stav poznání a použité nebo navržené metody výzkumu. Oddělení VaV oslovilo po konzultaci s příslušnými školiteli externí recenzenty tak, aby každý z doktorandů dostal 2 nezávislé posudky. Tato reflexe se ukázala velmi prospěšná, studenti byli motivováni vyjádřit své myšlenky precizním textem, podařilo se vyhledat a oslovit odborníky z českých odborných a výzkumných institucí, jako například Sociologický ústav, Akademie věd, v.v.i., ČR, Národní pedagogický institut České republiky nebo Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, i odborníky ze zahraničí nebo s významnou zahraniční praxí (ETH Zurich, University of Strathclyde, Glasgow). Studenti dostali neocenitelnou zpětnou vazbu, školitelé byli často podpořeni ve své práci. Rádi bychom na tuto zkušenost navázali a vytvořili platformu pro možnost vysoce odborné diskuze nad výzkumnými tématy doktorandů. Studenti by formou doktorské konference přednesli svou práci, ale zejména podrobněji diskutovali recenze a otázky, které z nich vzešly. Tento formát se liší od Týdne vědy a výzkumu, který se na FA koná již pravidelně, a to v několika zásadních bodech. Za prvé Konference - Stav poznání je určena více pro pokročilejší studenty, kteří se v problematice svého výzkumu už dobře pohybují. Formát textu směřuje studenty ke standardní vědecké práci, včetně publikování v zahraničních odborných časopisech (pozn.: tento aspekt výzkumu není pro obor architektura a urbanismus zcela bezproblémový, protože převažující část bakalářského i magisterského studia na FA je zaměřena na projektování). Možnost publikovat a získat vysoce kvalitní recenze tak představuje v rámci doktorského studia významnou podporu.
Hlavní řešitel
Trvání projektu
2021-2022
Anotace
Výzkum se zaměří na potenciál pilotních projektů (městských experimentů) podporovat organizační a sociální učení zapojených aktérů a možnost toto učení zachytit a zprostředkovat. Projekt zhodnotí několik vybraných projektů s ohledem na to, jak se liší individuální zkušenost zapojených aktérů a oficiální výstupy projektu a do jaké míry měl projekt praktický přínos pro zapojené město. Cílem projektu je zmapovat zkušenosti aktérů městských inovačních projektů s pilotními projekty a městskými experimenty. Důraz je kladen na to, jak tyto projekty podpořili organizační učení v rámci zapojených organizací a jakou roli hrají v pochopení organizační, procesní a sociální stránky městských inovací vyvářených a ověřovaných v rámci projektu. Výzkum je dílčí součástí výzkumu realizovaného v rámci disertace Tomáše Váchy pod vedením Jiřího Plose, jehož součástí je mapování české (a zejména Pražské) zkušenosti s využíváním pilotních projektů (experimentů). Projekt pomůže získat cenný vhled do potenciálu a dobré i špatné praxe ve využívání městských experimentů a podpořit tak jejich účelné využívání v budoucnu. Dodatečným cílem je podpořit probíhající spolupráci s University of Manchester a rozvíjet společné výzkumné téma "Process learning"- Process learning je koncept který v současné době rozvíjíme ve spolupráci s týmem Prof. Jamese Evanse a který se zaměřuje na popis procesu učení skrze přímé či zprostředkované zapojení do městského experimentu s důrazem na získání poznatků o procesech a organizačních změnách, které souvisí s procesem inovací v určité oblasti fungování města.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Jan Jehlík