Rektor ČVUT v souvislosti s opatřeními ke snížení rizika nákazy koronavirem zrušil veškeré pracovní a studijní cesty do Číny. Podrobnosti v Příkazu rektora č. 5/2020

15119

Ústav urbanismu

Výzkumné projekty

Hlavní řešitel
Koucká, M.
Řešitelský tým
Trvání projektu
2019-2021
Anotace
Projekt reaguje na postupující změnu klimatu a nutnou adaptaci měst na extrémní projevy s touto změnou spojené. Účinným nástrojem pro zvládání dlouhodobého sucha, vln horka a nadměrných přívalových srážek je budování fuknční modro-zelené infrastruktury a hospodaření s dešťovou vodou v zastavěném území. Cílem projektu je zmapovat možnosti hodnocení (dostupnost dat) těchto nástrojů a vytvořit indikátor či sadu indikátorů pro města ČR.
Hlavní řešitel
Jehlík, J.
Řešitelský tým
Trvání projektu
2019
Anotace
Konference navazuje na témata úspěšných SVK "Politika architektury a stavební kultury ČR" (2017) a "Politika architektury - aktuální témata" (2018). Řada evropských zemí formuluje a používá dokumenty věnované politice architektury a Baukultur jako účinné nástroje k zvyšování kvality prostředí a staveb, a to jak na národní, tak na regionální úrovni. Naplňování cílů těchto politik není představitelné bez široké spolupráce řady aktérů. V roce 2015 schválila vláda ČR nelegislativní strategický dokument Politika architektury a stavební kultury České republiky. Naplnění jednotlivých cílů dokumentu má vést ke kvalitnějšímu vystavěnému prostředí (nebo lépe krajinnému, urbánnímu a architektonickému prostředí), v obecném pojetí k péči o naše historické a kulturní dědictví a jeho rozvíjení a doplňování současnou vrstvou. Vyhodnocování prvního období (2015 - 2020) zahájilo MMR v loňském roce. I přes pečlivou přípravu, významnost a ambici dokumentu není u nás jeho existence ani naplňování součástí širšího povědomí. Ze zahraničních zkušeností víme, že při správně zvolené formě zapojení širší veřejnosti do procesu přípravy a naplňování politiky architektury je možné z "formálního" dokumentu vytvořit účinný nástroj pro vytváření společné znalostní báze a širšího konsenzu na správě a formování prostředí, ve kterém žijeme. Konference shrnuje příbuzná témata výzkumů na několika ústavech FA ČVUT a čerpá z aktuálních pramenů, jakými jsou zejména mezinárodní odborné konference a workshopy, kterých se doktorandi v předchozích letech účastnili nebo je přímo organizovali. Konference je zacílena na studenty doktorského studia a jejich výzkumy dotýkající se spolupráce státní správy, politické reprezentace a odborné veřejnosti na poli správy území. Tomu odpovídá výběr keynote speakers. Na předchozích konferencích vystoupili zástupci ministerstev (MMR, MK), samospráv (starostové, zástupci Svazu měst a obcí), osobnosti akademické sféry, ČKA, nadací, městských architektonických spolků. Význa
Hlavní řešitel
Buryška, P.
Řešitelský tým
Trvání projektu
2019-2020
Anotace
Pro zvyšování standardu stavební kultury je klíčová účast architektů při implementaci obecně uznávaných principů včetně konkrétních opatření (např. architektonická soutěž). Architekt může jednat v různých rolích/pozicích, což se v současnosti projevuje zejména fenoménem městských architektů. Je dobře, že se zvyšuje počet místních politických reprezentací pečujících o kvalitní vystavěné prostředí, obce ovšem často mají nereálné požadavky na kvalifikaci architektů majících zájem pracovat ve veřejné správě. Smyslem tohoto projektu je důkladné zmapování současné situace ohledně počtu architektů a jejich kvalifikace v České republice a toho poměření s potřebou institucionální kapacity v rámci veřejné správy.
Hlavní řešitel
Zdráhalová, J.
Trvání projektu
2019
Anotace
Konference nových doktorandů, konference starších doktorandů a výstava posterů v oborech Architektura, teorie a tvorba; Urbanismus a územní plánování; Architektura, stavitelství a technologie; Dějiny architektury a památková péče, Design. Konference se koná každoročně. Týden vědy a výzkumu doktorandů Fakulty architektury ČVUT se letos bude konat již poosmé. Jeho cílem je zvýšit kvalitu vědy a výzkumu na Fakultě architektury ČVUT a přispět k popularizaci vědy a výzkumu mezi studenty nižších stupňů studia. Kolokvium starších a nových doktorandů umožní porovnání a zhodnocení výsledků výzkumu a tvorby studentů doktorského studia mezi sebou. Kolokvia doprovází výstava posterů všech zúčastněných doktorandů. Prezentované příspěvky a postery jsou každoročně publikované na webu http://kolokvium.fa.cvut.cz Postery doktorandů jsou každoročně vystavené v prostorách FA ČVUT. Týden vědy a výzkumu se skládá z dvoudenního doktorského workshopu a z prezentace posterů. Doktorandi prvního a druhé ročníku povinně prezentují svůj výzkum na doktorském workshopu. Studenti se za prvé přihlašují na workshop zasláním abstraktu. Do konce srpna odevzdávají short paper (3 normostrany textu). Před vlastním workshopem odevzdávají prezentaci a poster. Poster vyvěšují první den Týdne vědy a výzkumu na panely umístěné v atriu FA, postery jsou vyvěšené do konce Týdne VaV. Týden vědy a výzkumu proběhne ve dvou základních sekcích: 1/ konference doktorandů 2/ výstava posterů Termíny: Termín pro zaslání přihlášek a abstraktu: 31. 3. 2019 Termín odevzdání konferenčních příspěvků: 31. 8. 2019 Termín konání konferencí: 3. 10. 2019 a 4. 10. 2019 Výstava posterů: 3. 10. - 18. 10.2019
Hlavní řešitel
Jehlík, J.
Řešitelský tým
Trvání projektu
2018
Anotace
Cílem tohoto projektu je především vytvoření přehledu o vzájemných vazbách mezi jednotlivými ne-architektonickými profesemi, které mohou spolupracovat s autorizovanými architekty. Impulsem k tomuto projektu je aktuálně vydávaná kniha od JUDr.PhDr. Jiřího Plose - Zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů z nakladatelství Wolters Kluwer, vědecko-výzkumná činnost některých studentů doktorského studia na Ústavu urbanismu Fakulty architektury ČVUT a v neposlední řadě také novela zákona z roku 2016 o zadávání veřejných zakázek. Důvodem pro uskutečnění tohoto projektu je prostý fakt, že v rámci ČR zatím neproběhl žádný relevantní výzkum - diskuze mezi autorizovanými architekty o stávajících limitech a přínosech mezioborové spolupráce v rámci tvorby různých stupňů územně-plánovací dokumentace a strategických dokumentů. Průběh konference a průběžné výstupy budou směřovat ke vzniku sborníku - případového manuálu s obecným shrnutím, ve kterém bude odborné veřejnosti představen ucelený výstup ohledně spolupráce s ne-architektonickými profesemi vybraných urbanistických ateliérů z ČR i okolních zemí. Projekt navazuje na výzkumy proběhlé na Ústavu urbanismu ČVUT, jako byl projekt Metodika zadávání územních plánů (2013-2015), na některé z konferencí (např. Inventura urbanismu 2015 - Jak učit architekty venkovu, 2017 - Kdo to vlastně řídí) a další příslušné konference. Na základě rešerše (zajišťuje Jan Trejbal - Březen 2018), prezentace případových studií (výstava v termínu konference) a také již existujících teoretických prací se pokusíme ve třech různorodých tematických okruzích nalézt přístupy, které mohou pozitivně ovlivnit stávající praxi především v prostředí venkova a malých měst. Konference bude tematicky rozdělena do tří diskuzních panelů: 1. Typy českých a zahraničních územně-plánovacích dokumentací z pohledu optimální a dnes provozované spolupráce autorizovaných urbanistů s externími profesemi - vedení panelu: Jiří Plos, Jan Jehlík a Jan Trejbal 2. Stávající pr
Hlavní řešitel
Plos, J.
Řešitelský tým
Trvání projektu
2018
Anotace
Konference rozvíjí témata úspěšné SVK "Politika architektury a stavební kultury ČR", uspořádané v květnu 2017. Snaha o vytváření kvalitního životního prostředí je aktuálním tématem. Přes deklarovaný společenský zájem není současná kvalita vytvářeného prostředí v Česku ve srovnání s evropskou současností ani s naší minulostí všeobecně příliš uspokojivá. V roce 2015 schválila vláda ČR nelegislativní strategický dokument Politika architektury a stavební kultury České republiky, určený pro státní správu, zejména ministerstva. Naplnění jednotlivých cílů dokumentu má vést ke kvalitnějšímu kulturnímu prostředí (architektuře), tedy zejména hospodárným budovám vhodně zasazeným do okolního prostředí, přívětivému veřejnému prostoru, harmonickým městům, venkovu i krajině, respektu k místním specifikům jednotlivých oblastí a vnímání architektury jako stávající i budoucí součásti našeho kulturního dědictví. O konkrétní podobě proměňujícího se prostředí se ve valné míře rozhoduje v samosprávě, na úrovni obcí, měst a krajů. Je proto nanejvýš potřebné tématizovat všechny tyto tři úrovně (obec, kraj a stát) a nabízet příklady úspěšných přístupů. Konference shrnuje příbuzná témata výzkumů na několika ústavech FA ČVUT a čerpá z aktuálních pramenů, jakými jsou zejména mezinárodní odborné konference a workshopy, kterých se doktorandi v předchozích letech účastnili nebo je přímo organizovali. Konference je zacílena na studenty doktorského studia, politickou reprezentaci a odbornou veřejnost. Tomu odpovídá výběr keynote speakers (zástupce MMR, MHMP, Středočeského kraje) a zahraničních hostů (Dipl. Ing. Peter Gero - Hamburk, Koos van Zanen, Amsterdam). Výstupy probíhajících výzkumných projektů v konfrontaci s naplňováním principů dokumentu Politika architektury představí doktorandi FA ČVUT v oblastech současných výzev ve čtyřech tématických okruzích: 1) dokument Politika architektury a stavební kultury ČR v celoevropském a celostátním porovnání (zaměřený na srovnání odpovídajícími dokumen
Hlavní řešitel
Ostakh, A.
Řešitelský tým
Trvání projektu
2018
Anotace
Věnuji se výzkumu Shared spaces - sdílených prostorů, ve kterých dochází k prolnutí dopravní a sociálně-kulturní funkce veřejného prostoru. Výzvou pro pokračování mého výzkumu se staly nedávné opakované teroristické útoky vozidel vjíždějících do lidí. Je zřejmé, že se tyto nové zkušenosti významně dotýkají teorie i aplikace Shared space, a tedy výsledků mého několikaletého výzkumu. Abych mohl do výzkumu zahrnout poznatky o aktuálních trendech v navrhování sdílených prostorů splňujících požadavky na ochranu proti teroristickým útokům, žádám o finanční podporu, bez které nemohu další část svého výzkumu realizovat. Finanční podpora bude sloužit k pokrytí nákladů na cestu do Londýna, kde budu na místě zkoumat současné trendy řešení dané problematiky. V českém prostředí se téma bezpečnosti a protiteroristických opatření začalo zkoumat poměrně nedávno. V současné době se např. připravuje na IPR Prahy plug-in Manuálu tvorby veřejných prostranství, který se tématem bezpečnosti poprvé zabývá (Ing. arch. Jan Kadlas). Je zřejmé, že je třeba se o této nové problematice poučit v zahraničí. Velká Británie je na světové špičce v prosazování shared spaces i v implementaci opatření na ochranu před teroristickými útoky. Londýn disponuje nejstaršími výsostnými ukázkami lokalit takového typu. Zároveň v současné době po několika teroristických útocích ve veřejných prostorech a vážné dopravní nehodě ve sdíleném prostoru aktivně řeší odpověď na otázku, jak chránit místa s vysokou koncentrací osob a nízkou mírou zabezpečení proti násilnému útoku aut řízených teroristy. Na základě kontaktů s informační kanceláří primátora Londýna a rozhovoru s představiteli zodpovědnými za protiteroristické úpravy ve městě je mým cílem prozkoumat možná bezpečnostní a protiteroristická opatření ve sdílených prostorech a ocenit dopad takových opatření na jejich uspořádání a provoz. Dalším cílem je zmapovat odlišnosti sdílených londýnských prostorů vzhledem k pražským prostorům a tyto poznatky publikovat.
Hlavní řešitel
Zdráhalová, J.
Trvání projektu
2018
Anotace
Konference nových doktorandů, konference starších doktorandů a výstava posterů v oborech Architektura, teorie a tvorba; Urbanismus a územní plánování; Architektura, stavitelství a technologie; Dějiny architektury a památková péče, Design. Konference se koná každoročně. Týden vědy a výzkumu doktorandů Fakulty architektury ČVUT se letos bude konat již posedmé. Jeho cílem je zvýšit kvalitu vědy a výzkumu na Fakultě architektury ČVUT a přispět k popularizaci vědy a výzkumu mezi studenty nižších stupňů studia. Kolokvium starších a nových doktorandů umožní porovnání a zhodnocení výsledků výzkumu a tvorby studentů doktorského studia mezi sebou. Kolokvia doprovází výstava posterů všech zúčastněných doktorandů. Prezentované příspěvky a postery jsou každoročně publikované na webu http://kolokvium.fa.cvut.cz Postery doktorandů jsou každoročně vystavené v prostorách FA ČVUT. Týden vědy a výzkumu se skládá z dvoudenního doktorského workshopu a z prezentace posterů. Doktorandi prvního a druhé ročníku povinně prezentují svůj výzkum na doktorském workshopu. Studenti se za prvé přihlašují na workshop zasláním abstraktu. Do konce srpna odevzdávají short paper (3 normostrany textu). Před vlastním workshopem odevzdávají prezentaci a poster. Poster vyvěšují první den Týdne vědy a výzkumu na panely umístěné v atriu FA, postery jsou vyvěšené do konce Týdne VaV. Týden vědy a výzkumu proběhne ve dvou základních sekcích: 1/ konference doktorandů 2/ výstava posterů Termíny: Termín pro zaslání přihlášek a abstraktu: 31. 3. 2018 Termín odevzdání konferenčních příspěvků: 31. 8. 2018 Termín konání konferencí: 4. 10. 2018 a 5. 10. 2018 Výstava posterů: 4. 10. - 19. 10.2018
Hlavní řešitel
Fialová, I.
Trvání projektu
2017
Anotace
Mezinárodní konference doktorandů v oborech architektura, výstavba, urbanismus a prostorové plánování na téma architektura a urbanismus. Cílem konference je rozvinout mezinárodní spolupráci při výzkumu otázek, se kterými se potýká architektura a urbanismus středoevropských zemí a zvýšit tak kvalitu vědy a výzkumu v oborech architektura, výstavba, urbanismus a prostorové plánování. Konference umožní porovnání a odborné recenzní zhodnocení výsledků výzkumu a tvorby studentů doktorského, event. magisterského stupně studia na FA ČVUT, FSv ČVUT, FA VUT Brno, UMPRUM, FA STU Bratislava a dalších středoevropských fakult se zvláštním důrazem na výměny zkušeností a navázání spolupráce mezi studenty, pracujícími na podobných tématech výzkumu napříč ústavy a fakultami. Konference navazuje na cyklicky pořádané mezinárodní konference doktorandů, které proběhly v Praze 2011 a 2014, V Bratislavě 2012 a 2015, a v Brně 2013 a 2016, přičemž má ambice rozšířit tyto konference na středoevropský prostor. Prezentované příspěvky budou recenzovány a otištěny ve sborníku, všechny příspěvky budou publikovány na webové prezentaci konference. Program: Konference proběhne ve čtyřech tématických sekcích: Vize, projekty a realita Historie, proměna a přeměna Materiály, technologie a procesy Nové otázky 21. století Doprovodný program konference: Kulatý stůl na téma Výzkum v architektuře a urbanismu Termíny: Vyhlášení konference: 15. 4. 2017 Podání přihlášky a abstraktu: do 30. 5. 2017 Termín pro potvrzení přijetí příspěvku: 15. 7. 2017 Termín zaslání fulltextů: do 1. 9. 2017 Termín konání konference: 7. - 8. 12. 2017 Vědecký výbor konference: doc. Ing. arch. Irena Fialová - předsedkyně prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc., FA ČVUT prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková FA STU doc. Ing. arch. Lubica Vítková, PhD., FA STU doc. Ing. arch. Jiří Palacký, Ph.D., FA VUT prof. PhDr. Petr Kratochvil, CSc., FUA TUL
Hlavní řešitel
Fialová, I.
Trvání projektu
2017-2018
Anotace
V evropských post-socialistikých zemích je, v porovnání í se zeměmi západní Evropy, zjevný deficit badatelských prací věnovaných historii prostorového plánování 20. století. Projekt si proto klade za cíl tento nedostatek zmírnit a přispět ke komplexnímu poznání dějin prostorového plánování na příkladu bývalého Československa v letech 1965-1990. Projekt mapuje a interpretuje pozoruhodné a stále aktuální ekologicky šetrné tendence v československém urbanismu a územním plánování. Na základě analýzy dobových zdrojů ( zejména vnitřních dokumentů institucí, odborných článků, studií, plánů a realizací) a na základě rozhovorů s pamětníky (urbanisty a územními plánovači) budou představeny k přírodě šetrné tendence a odhaleny dobové bariéry a benefity profesního ekologicky šetrného chování. Téma bude nakonec zasazeno do širšího kontextu evropského plánování prostoru od 60. let do konce 80. let. Výsledky budou představeny zejména obornému publiku, domácímu i zahraničnímu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.