Závěrečné práce

MLADOBOLESLAVSKÉ PODHRADÍ: VYUŽITÍ POTENCIÁLU VNITŘNÍ PERIFERIE MĚSTA

Trejtnarová Tereza

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Město Mladá Boleslav leží na soutoku řeky Jizery a říčky Klenice. Jeho historické jádro se nachází na skalním ostrohu nad soutokem těchto řek. Zástavba mezi historickým jádrem a řekami byla během dlouhé historie města zázemím pro samotné centrum. Z širšího zázemí centra se s příchodem průmyslu do města stala čtvrť se špatnou pověstí, kvůli zatížení různými průmyslovými provozy. Dnes je Mladoboleslavské podhradí místem s velkým potenciálem, který ale zůstává nevyužitý. Cílem diplomové práce je na základě vyhodnocení geneze Mladoboleslavského podhradí a analýzy současného neutěšeného stavu navrhnout urbanistické řešení zlepšující stav tohoto území a využívající potenciál historických a přírodních hodnot a bezprostřední vazby na plně vybavené centrum města. Analytická část diplomové práce se skládá z teoretické rešerše problematiky městských periferií a jejich potenciálního využití. Dále obsahuje rozbor tématiky řek ve městech a významu vodních toků pro sídla. Pomocí vhodných příkladů jsou zde ukázána současná řešení dané problematiky, které by mohly být inspirativní pro návrhovou část práce. Posléze byla popsána historie vývoje lokality. V další sekci analytické části práce byl prozkoumán a výkresy popsán aktuální stav řešeného území. Byla provedena analýza současného stavu území a popsány hlavní problémy a témata určená k řešení v návrhové části této diplomové práce. V návrhové části diplomové práce bylo představeno komplexní urbanistické řešení pro prostorově plánovací problémy Mladoboleslavského podhradí. Byla navržena městská část s přívětivým charakterem, odpovídající současným nárokům na bydlení ve městě. Systémy jejích veřejných prostranství, modrozelené infrastruktury a dopravní obsluhy na sebe logicky navazují a vzájemně se vhodně doplňují. Funkční členění území vyplývá z organizace veřejných prostranství a řadí tak komerční a smíšené objekty k významnějším ulicím, zatímco dále od hlavních tahů městem je umístěna spíše zklidněná obytná zástavba. Prostorová struktura návrhu respektuje historický kontext, ovšem s ohledem na funkční nároky na zástavbu. Tento projekt posouvá Mladoboleslavské podhradí z role vnitřní periferie města k využití jeho potenciálu, jako moderní obytné čtvrti s vhodným mixem funkcí, dobře dostupnou a různorodou občanskou vybaveností a hromadným bydlením na vysoké úrovni. Nová propojení s historickým centrem města a železnicí mají potenciál oživit tuto, dnes neoblíbenou, část Mladé Boleslavi.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.