Diplomové práce

Rituál a město

Bc. Tadeáš Říha

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Městské rituály jsou symbolické, spektakulární události ve městě, s politickým významem a tisícovou účastí.  Události, v nichž se současné pragmatické město přibližuje době svého zrodu a důvodům své existence. Podle Gottfrieda Sempera jsou Reprezentace, Rituály a Architektura tři nejstarší oblasti lidského konání, jež stály navzájem u svého zrodu. Reprezentace v Architektuře je téma teoretické diskuze, která je stejně stará jako teorie Architektury sama. Touto prací navrhuji do tohoto bipolární diskurzu přidat třetí veličinu – rituály, skrze níž můžeme nahlédnout na vztah prvních dvou. Dalibor Veselý formuluje kritický úkol pro současnou Architekturu: Jak smířit vynálezy a techniku moderní doby, které již mají svou autonomii, s lidským životem, zděděnu kulturou a přirozeným světem.  Zdá se, že v mnoha ohledech v městských rituálech takové smíření můžeme pozorovat, teoretizovat a především prožít.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.