Devátý ročník soutěžní přehlídky Druhá kůže představuje 44 nominovaných studentských projektů vytvořených v rámci ateliéru Bytová stavba (ATBS).

O vítězi rozhodla odborná porota ve složení tří externích nezávislých architektů - Petra Bouřila, Petera Lacka a Matyáše Sedláka a dvou závislých členů - Šárky Sodomkové a Vítězslava Dandy - vylosovaných zástupců ateliérů a ZANů, jejichž studenti se přehlídky nezúčastňují.

Vyhlášení výsledků a předání cen (v celkové výši 10.000,- Kč) proběhlo 25. února 2021 v 17.30 prostřednictvím živého vysílání na MS Teams. Po skončení výstavy bude vydán její sborník.

Výsledky:

Porota vybírala ze soutěžních projektů ve dvoukolovém jednání, na základě dohody poroty byly v druhém kole hodnoceny tyto projekty:

 • č. 6 - Ondřej Fiedler – Hledání zahradního města
 • č. 7 -  Max Fleischmann – Jihlava/Doplnění zástavby v centru
 • č. 12 – Tomáš Chrástecký – Výtopna
 • č. 18 – Daniel Krupka – Jindřišská – Růžová
 • č. 25 – Romana Rétiová – Bytový dům – Pod Slovany/Na Moráni
 • č. 33 – David Šaffek – Bydlení Podbělohorská
 • č. 40 – Lada Zapletalová – Transitus
 • č. 42 – tým Vojtěch Janoš, Jan Johanides – Bytový dům Kreuzberg

Porota se po pečlivé úvaze rozhodla rozdělit ceny bez udělení pořadí, tedy místo prvního, druhého a třetího místa udělit čtyři ceny pořadí po 2.500 Kč. Důvodem byl různý charakter oceněných projektů a jejich zadání a také skutečnost, že žádný z oceněných významněji nepřevyšoval svou kvalitou nad ostatními. Dále porota udělila dvěma soutěžním projektům čestné uznání. 

Porota udělila cenu těmto projektům:

Projekt č. 25 – Romana Rétiová    

Bytový dům – Pod Slovany/Na Moráni                    Ateliér Koucký

Projekt svou kvalitou a prezentací působí úměrně na 2. ročník, návrh působí překvapivě samozřejmě a zároveň lehce a kreativně. Porota ocenila dobrou práci s kontextem místa,  urbanistické řešení pozemku - dobré vymezení všech rohů pozemku tvarem domu, který tak vytváří i další dva poloveřejné prostory, která přinášejí nové kvality pro okolí i samotným obyvatelům domu. Podobně i tří různá nároží domu. Fasáda je zpracována jasně a odpovídá charakteru bytového domu. 

 

Projekt č. 33 - David Šaffek                            

Bydlení Podbělohorská                        Ateliér Kuzemenský

Projekt prezentuje hledání obytného prostředí s adekvátním poměrem otevřenosti a uzavřenosti. Dobře zvládnuté uliční profily, vymezené poloveřejné a polosoukromé prostory, přiměřená intimita prostorů v kontextu vnitřního okraje města. Porota ocenila propracovanost projektu a jeho obytnost bez ohledu na jeho diskutabilní vizualitu. Viditelně hodně odvedené práce na projektu.

 

Projekt č. 40 – Lada Zapletalová        

Transitus                                Ateliér Lampa

Porota ocenila návrh velkého měřítka v kontextu sídlištní zástavby. Výrazný zásah, orientační prvek, solitérní charakter domu – návrh představuje modernistický přístup ke stavění na sídlištích. Dobře reaguje na kontext okolní zástavby, pracuje s tvaroslovím oken – fasáda je „druhou kůží“. Porota se pozastavila nad řešením parteru – bez vazby na nejbližší okolí. 

 

Projekt č. 42 – tým Vojtěch Janoš, Jan Johanides    

Bytové domy Kreuzberg                        Ateliér Hlaváček - Čeněk

Porota ocenila měřítko a umístění domu, kontextuální zástavbu proluky s jasným jazykem čtvrti, do které se umisťuje, zřejmou obytnost návrhu a vytvoření kvalitního prostředí. Přesvědčivý výraz, pěkný dům. Porota zvláště ocenila kompozici dvorní fasády.  

 

Porota udělila čestné uznání těmto projektům:

 

Projekt č. 6 – Ondřej Fiedler    

Hledání zahradního města                        Ateliér Kuzemenský

Porota ocenila patrné hledání vzorce kvalitního bydlení, viditelně velkou práci věnovanou zkoumání obytnosti prostředí a suverénní vizuální zpracování.  Kreativní dispoziční řešení. 

 

Projekt č. 18 – Daniel Krupka    

Jindřišská - Růžová                            Ateliér Valouch - Stibral

Porota ocenila vyzrálý architektonický výraz, dobrou práci s proporcemi domu, citlivé urbanistické řešení a velké množství odvedené práce na projektu, včetně modelu. Bydlení pro specifickou klientelu. 

 

ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ POROTY

Porota ocenila celkově vysokou úroveň zpracování projektů, u některých až překvapivě vysokou na studenty převážně 2. ročníku a v mnoha případech první ateliérový projekt. U některých projektů upozornila na skutečnost, že kvalita grafického zpracování možná až neúměrně zatížila studenty na úkor práce na projektu jako takovém. Zároveň porota ocenila, že projekty byly vytvořeny v distančním režimu výuky, který studentům nepochybně nemůže poskytnout plnohodnotnou náhradu práce a výuky v ateliérech přímo na fakultě.

Porota

Soutěžní projekty

Zadání soutěže

A

Termíny soutěžní přehlídky

 • 18. 12. 2020 – vyhlášení soutěžní přehlídky
 • 3. 2. 2021 – odevzdání nominovaných projektů (plakát, model, cd) sekretářce soutěže Janě Kubcové. Odevzdání projektů je možné v místnosti č. 432 v době od 9 do 14 hodin.
 • 17. 2. – 10. 3. 2021 – výstava soutěžních projektů na webových stránkách FA ČVUT v sekci Galerie
 • 19. 2. 2021 - zasedání poroty
 • 25. 2. 2021 - vyhlášení výsledků proběhne od 17.30 online přes MS Teams

Účastníci

Soutěžní přehlídka je určena studentům a studentkám bakalářského studijního programu Fakulty architektury Českého vysokého učení technického v Praze zapsaným v zimním semestru akademického roku 2020/2021 nebo letním semestru akademického roku 2019/2020 do ateliéru Bytová stavba (ATBS). Projekty splňující požadavky specifikované ve Studijním programu (Bílé knize) a podmínky soutěžní přehlídky nominují vedoucí ateliérů.

Každý vedoucí pedagog/pedagožka Ateliéru Bytová stavba (ATBS) může do soutěže nominovat maximálně tři projekty vytvořené pod jeho/jejím vedením.

Změna soutěžních podmínek schválená 14. 1. 2021 vedením FA

Model je nepovinnou částí odevzdání zadání, do soutěžní přehlídky mohou být nominovány projekty studentů, kteří v ZS 2020/2021 k projektu ATBS model neodevzdali.

Informace k odevzdání projektů

Do soutěžní přehlídky student odevzdá: tištěný poster, data (CD), model (nepovinný)

Prezenční odevzdání - ve středu 3. 2.  9-14 h v m. č. 432

Distanční odevzdání - nejpozději ve středu 3. 2. - nasdílení dat (obsah CD) a odeslání posteru na tisk do Powerprintu Dejvice

Nominovaní studenti, jejichž jména byla zaslána sekretářce soutěže, byli informováni o odevzdání  podrobně e-mailem v pátek 29. 1. 2021. Veškeré dotazy zodpoví Jana Kubcová, jana.kubcova@fa.cvut.cz, Tel.: 775 05 79 05.

 

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.